BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Plany Prac Komisji


Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rokSTYCZEŃ

Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2015 rok.

Opiniowanie projektu budżetu na 2015r.


LUTY

Informacja o wydatkach finansowych gminy na zadania podlegające Spółce Komunalnej za 2014r.

Informacja dotycząca dożywiania dzieci na 2015 r.


MARZEC

Zgodność wydatków finansowych funduszów sołeckich z przyjętą uchwałą budżetową.

Analiza rozliczania dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych i

stowarzyszeń za 2014 r.


KWIECIEŃ

Analiza sprawozdań finansowo rzeczowych - instytucji kultury za 2014 rok.

Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014rok.


MAJ

Inwestycje w gminie - informacja z realizacji i finansowaniu w roku bieżącym .


CZERWIEC

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015roku.


LIPIEC

Realizacja zadań bieżących przez Spółkę Komunalną – wynik ekonomiczny Spółki za I półrocze 2015r.


SIERPIEŃ

Koszty związane z realizacją prac inwestycyjnych w szkołach do końca sierpnia 2015.


WRZESIEŃ

Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2016 rok.


PAŹDZIERNIK

Analiza założeń budżetowych na 2016 rok przedłożonych przez Burmistrza.


LISTOPAD

Analiza wysokości proponowanych stawek podatku i opłat lokalnych na 2016r.

Dotychczasowe wydatki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych na

2015r.


GRUDZIEŃ

Analiza projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok


STYCZEŃ

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2015r.

2. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.


LUTY

1. Kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

zasady i kryteria udzielania pomocy,

analiza zasad przydzielania zasiłków celowych,

2. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.

3. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej

4. Sprawy bieżące.


MARZEC

1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych w 2014 r.

2. Kontrola Urzędu Gminy Miłomłyn - etaty, wynagrodzenia za okres: 2013-2014.

3. Ocena realizacji wydatkowania funduszu sołeckiego w 2014r.

4. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.


KWIECIEŃ

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2014 rok, wraz z informacją o działalności PGK Spółka z. o.o.

2. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.


MAJ

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Miłomłyn i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

2. Kontrola realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych.

3. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2014 r.:

ilość dłużników,

kwota zadłużenia,

podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

4. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.


CZERWIEC

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Miłomłynie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Miłomłynie,

2. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.


LIPIEC

1. Posiedzenie wyjazdowe.

2. Przebieg prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.

3. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.


SIERPIEŃ

1. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

2. Kontrola Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

3. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.


WRZESIEŃ

1. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w 2014 roku.

2. Zapoznanie się z realizacją umów z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.

3. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.


PAŹDZIERNIK

1. Ocena źródeł finansowania zamierzeń inwestycyjnych w 2015r. - fundusze unijne i krajowe.

2. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.


LISTOPAD

1. Założenia do budżetu 2016 r.

2. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.


GRUDZIEŃ

1. Opinia projektu budżetu gminy na 2016 rok.

2. Opracowanie informacji z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

3. Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przedsiębiorczości, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 rokSTYCZEŃ

Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.


LUTY

Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2014 rok. Wydatki w poszczególnych sołectwach w roku 2015.


MARZEC

Ocena stanu dróg w okresie zimy. Spotkanie z Prezesem Spółki PGK.


KWIECIEŃ

Szczegółowy harmonogram wydatków na promocję Gminy Miłomłyn w 2015 roku. Sporządzenie planu wyznaczającego kierunki w zakresie promocji Miasta i Gminy Miłomłyn.


MAJ

Zaopiniowanie informacji o stanie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy (czynsze lokalne, dzierżawne, itp.) za 2014 rok.


CZERWIEC

Stan dróg gminnych i wewnętrznych, opracowanie harmonogramu ich napraw i

modernizacji. Omówienie punktów związanych z obchodami 680 lecia powstania Miłomłyna.


SIERPIEŃ

Informacja na temat działalności Spółki PGK za I półrocze br.


WRZESIEŃ

Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miłomłyn.

Analiza możliwości wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Miłomłyn dla inwestorów.


PAŹDZIERNIK

Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłomłyn.

Listopad

Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych.


GRUDZIEŃ

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok.Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki na 2015 rokSTYCZEŃ

Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r.


LUTY

Informacja o stanie kultury fizycznej na terenie Gminy Miłomłyn.


MARZEC

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich za 2014r. i planowane działania na 2015r.


KWIECIEŃ

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


MAJ

Informacja o planowanych zadaniach i arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2015/2016.


CZERWIEC

Informacja o stanie placów zabaw i kąpieliska miejskiego – zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnego dzieci i młodzieży na terenie gminy. Informacja o zamierzeniach Gminy w zakresie letniej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia w Miłomłynie.


LIPIEC

- miesiąc urlopowy.


SIERPIEŃ

Ocena przygotowania szkół i punktów przedszkolnych do nowego roku szkolnego – posiedzenie wyjazdowe.


WRZESIEŃ

Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w gminie. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich w okresie wakacji.


PAŹDZIERNIK

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w rok. szk. 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego.


LISTOPAD

Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2016 z uwzględnieniem wydatków na oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bezpieczeństwo, sprawy socjalne, sport i turystykę.


GRUDZIEŃ

Opiniowanie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2016r.
Dokument utworzył(-a):  Wojciech Ignaczak  (15.05.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Wojciech Ignaczak  (15.05.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Wojciech Ignaczak  (15.05.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Wojciech Ignaczak  (15.05.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036901 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^