BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Plan pracy RM


Plan pracy Rady MiejskiejSTYCZEŃ


a. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady na rok 2015.

b. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2015.


LUTY


a. Przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rok 2015.

b. Informacja o działalności proinwestycyjnej Urzędu Miasta w Miłomłynie.


MARZEC


a. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miłomłyn na rok 2015.

b. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.


KWIECIEŃ


a. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

b. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

c. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn za 2014 rok.


MAJ


a. Informacja o stanie:

  • bezpieczeństwa publicznego – Posterunek Policji

  • ochrony przeciwpożarowej – jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.


CZERWIEC


a. Sprawozdanie ze stanu realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020 za rok 2014.


SIERPIEŃ


a. Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w Miłomłynie z okazji 680-lecia praw miejskich Miłomłyna.

b. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014-2015 i przygotowań na rok szkolny 2015-2016.


WRZESIEŃ


a. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

b. Analiza stanu realizacji inwestycji w 2015 roku.


PAŹDZIERNIK


a. Informacja o funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie, Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider”.


LISTOPAD


a. Uchwalenie wysokości stawek podatkowych, zwolnień podatkowych oraz opłat lokalnych na 2016 rok.


GRUDZIEŃ


a. Uchwalenie budżetu na 2016 rok.Na bieżąco:

1/ Podejmowanie stosownych uchwał.

2/ Dokonywanie ocen przedstawianych informacji oraz sprawozdań.
Dokument utworzył(-a):  Wojciech Ignaczak  (18.05.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Wojciech Ignaczak  (18.05.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Wojciech Ignaczak  (18.05.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Wojciech Ignaczak  (18.05.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036950 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^