BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Procedury urzędowe

PROCEDURY URZĘDOWE - URZĄD STANU CYWILNEGO1. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Załącznik 1


2. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym (przed duchownym)

Załącznik 1


3.Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Załącznik 1


4. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Załącznik 1


5. Zgłoszenie urodzenia dziecka

Załącznik 1


6. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa


7. Nadanie dziecku nazwiska małżeńskiego


8. Zmiana imienia (imion) dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia


9. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


10. Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


11. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Załącznik 1


12. Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Załącznik 1


13. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Załącznik 1


14. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Załącznik 1


15. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


16.Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Załącznik 1


17. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Załącznik 1


18. Rejestracja zgonu


19. Zmiana imienia i nazwiska

Załącznik 1

Załącznik 2


20. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Załącznik 1PROCEDURY URZĘDOWE – WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


Zameldowanie na pobyt stały

Załącznik 1

Załącznik 2


Wymeldowanie z pobytu stałego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Zameldowanie na pobyt czasowy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Wymeldowanie z pobytu czasowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Załącznik 1


Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Załącznik 1


Zaświadczenia - odpis przetworzonych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców


Wpisanie do rejestru wyborców

Załącznik 1

Załącznik 2


Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

Załącznik 1

Załącznik 2


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Załącznik 1

Załącznik 2
Dokument utworzył(-a):  Beata Mazur  (24.09.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Wojciech Ignaczak  (24.09.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Wojciech Ignaczak  (09.02.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Wojciech Ignaczak  (09.02.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036939 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^