BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXX/151/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXX/150/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Miłomłynie     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/147/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 wrześnie 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn.     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 wrześnie 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 wrześnie 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 wrześnie 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Miłomłyn     21.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn.     05.09.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom     05.09.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     05.09.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     05.09.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego     05.09.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     03.08.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     03.08.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXV/135/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     06.07.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne     06.07.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXV/133/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn     06.07.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXV/132/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok     06.07.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXV/131/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     06.07.2016     
  ∴  Uchwala Nr XXIV/130/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołana stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego     29.06.2016     
  ∴  Uchwala Nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu Ostródzkiego     16.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     16.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     16.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     16.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłomłyn     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2016 roku     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/121/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Miłomłyn     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2016     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn     11.05.2016     
  ∴  Uchwala Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn     11.05.2016     
  ∴  Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r     11.05.2016     
  ∴  Uchwała nr XX/114/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłomłyn     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XX/111/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XX/110/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XX/109/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok.     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17.02.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     25.03.2016     
  ∴  Uchwala Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17.02.2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miłomłyn zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłomłyn w ciągu ulic powiatowych w 2016 roku.     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok.     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2016     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2016 roku”     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miłomłyn     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/101/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady Miejskiej     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2016     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2016     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2015     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2015     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2016-2031     25.03.2016     
  ∴  Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miłomłyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/80/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/78/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/77/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/76/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Miłomłyn w 2016 r.     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     28.12.2015     
  ∴  Uchwała nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     28.12.2015     
  ∴  Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     04.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031     04.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko     04.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości     04.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości     04.11.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miłomłyn na rzecz ich najemców     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka starodroża drogi krajowej nr 7     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 wrześnie 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości     01.10.2015     
  ∴  Uchwała nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko     08.09.2015     
  ∴  Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     08.09.2015     
  ∴  Uchwała nr XII/58/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031     08.09.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031     01.07.2015     
  ∴  Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     01.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     26.05.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2031     26.05.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     04.05.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2026     04.05.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     08.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2026     08.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budowli lub ich części wchodzących w skład infrastruktury „ostatniej mili” oraz zajętych pod nie gruntów     08.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Miłomłyn jest organem prowadzącym     08.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2015     08.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2026     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miłomłyn     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miłomłyn zadania publicznego polegającego na obowiązku utrzymania dróg powiatowych stanowiących ulice na terenie miasta i gminy Miłomłyn w roku 2015     06.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa     06.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     06.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w granicach geodezyjnych obrębu miasta Miłomłyn i fragmentu gminy Miłomłyn w obrębie Tarda oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Miłomłynie     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wytypowania dodatkowego przedstawiciela Gminy Miłomłyn do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2015     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2015     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2015     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2015-2026     29.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2014     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2015 r     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     29.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie     29.12.2014     
  ∴  Uchwala Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     18.12.2014     
  ∴  Uchwala Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     18.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego Komisji Rady Miejskiej     18.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji     18.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     18.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej     18.12.2014     
  ∴  Uchwala Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej     18.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIX/341/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     20.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIX/340/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     20.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIX/339/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     20.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIX/338/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu     20.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/333/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie nabycia nieruchomości     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie nabycia nieruchomości     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/331/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVIII/330/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 08.10.14 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVII/329/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 15.09.14 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     13.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr LVII/328/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn. 15.09.14 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     13.11.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/327/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/326/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/325/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/324/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/323/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/322/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/321/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LVI/320/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości     04.09.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/319/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok.     21.08.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/318/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     21.08.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/317/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     21.08.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/316/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania     21.08.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/315/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości,     21.08.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/314/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok     21.08.2014     
  ∴  Uchwała nr LV/313/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     21.08.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIV/312/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     13.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIV/311/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     13.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIV/310/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1194N Zalewo-Miłomłyn     13.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIV/309/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     13.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIV/308/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości     13.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIII/307/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok.     24.04.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIII/306/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     24.04.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIII/305/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki     24.04.2014     
  ∴  Uchwała Nr LIII/304/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     24.04.2014     
  ∴  Uchwala Nr LII/303/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     16.04.2014     
  ∴  Uchwala Nr LII/302/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu     16.04.2014     
  ∴  Uchwała Nr LII/301/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych     16.04.2014     
  ∴  Uchwala Nr LII/300/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Miłomłyn     16.04.2014     
  ∴  Uchwała Nr LII/299/20I4 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 r.     16.04.2014     
  ∴  Uchwała Nr L1I/298/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Miłomłyn środków stanowiących fundusz sołecki     16.04.2014     
  ∴  Uchwała nr LI/297/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr L/296/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr L/295/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w granicach geodezyjnych obrębu miasta Miłomłyn i fragmentu gminy Miłomłyn w obrębie Tarda oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr L/294/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr L/293/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr L/292/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr L/291/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Miłomłyn na lata 2014-2032     18.03.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/290/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/289/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miłomłyn w 2014 roku do realizacji projektu systemowego Aktywność ? TAK – program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/288/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/287/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/285/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2014     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/284/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miłomłyn zadania publicznego polegającego na obowiązku utrzymania dróg powiatowych stanowiących ulice na terenie miasta i gminy Miłomłyn w roku 2014     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/283/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2014     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLIX/282/2014 Rady miejskiej w Miłomłynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2014     19.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Przedsiębiorstwu Gospodarski Komunalnej sp. z o. o. w Miłomłynie.     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVIII/275/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Ostróda na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVII/273/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVII/272/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVII/271/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXX/181/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVII/270/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     28.01.2014     
  ∴  Uchwała nr XLVI/269/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     13.12.2013     
  ∴  Uchwała nr XLVI/268/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/267/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/266/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/265/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2028     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/264/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/263/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, oraz w formie łącznego zobowiązania pieniężnego     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/262/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie opłaty miejscowej     13.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/261/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     13.12.2013     
  ∴  Uchwała nr XLVI/260/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2014 r.     13.12.2013     
  ∴  Uchwała nr XLVI/259/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     13.12.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/258/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn do zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego     26.11.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/257/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Miłomłyn     26.11.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/256/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn do zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego     26.11.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/255/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     26.11.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/254/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     26.11.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/253/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie     26.11.2013     
  ∴  Uchwala nr XLV/252/2013 Rady Miejskiej w Milomlynie z dnia 30.10.2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości,     26.11.2013     
  ∴  Uchwała nr XLIV/251/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     09.10.2013     
  ∴  Uchwała nr XLIV/250/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     09.10.2013     
  ∴  Uchwała nr XLIV/249/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości     09.10.2013     
  ∴  Uchwała nr XLIII/248/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     16.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     16.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLII/246/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok.     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLII/245/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026,     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez punkt przedszkolny w Miłomłynie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLI/243/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez punkt przedszkolny w Liwie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki,     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLI/242/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości,     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLI/241/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Miłomłyn, w których pobiera się opłatę miejscową     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XLI/240/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Miłomłynie     01.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/239/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/238/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/237/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/236/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/235/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłomłyn     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/234/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/233/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r .w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/232/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XL/231/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 26 czerwca 2013 r . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     11.07.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIX/230/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 5 czerwca 2013 r . w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok.     13.06.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIX/229/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnie 5 czerwca 2013 r . w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gmin Miłomłyn na lata 2013-2026     13.06.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     10.06.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 maja 2013 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     10.06.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 maja 2013 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2013     10.06.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 maja 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miłomłyn     10.06.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2013 r . w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     13.05.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVII/223/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2013 r . w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     13.05.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVII/222/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2013 r . w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2013     13.05.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVII/221/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2013 r . w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji w 2013 roku projektu systemowego „Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     13.05.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2013 r . w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2018 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2018     13.05.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjum Gminy Miłomłyn     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłomłyn     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/217/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na gruntach i obiektach budowlanych stanowiących własność Gminy Miłomłyn oraz określenia opłat z tego tytułu     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2013,     17.04.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.02.2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłomłyn.     07.03.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXV/209/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27.02.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłomłyn     07.03.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok.     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości,     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 A w Boguszewie     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/201/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2013,     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXIII/200/2013 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2013     06.02.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXII/199/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/198/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2013     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/193/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Miłomłynie przy ul. Cichej 2     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/192/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 rok     29.01.2013     
  ∴  Uchwała nr XXXI/191/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     29.01.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXX/190/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Miłomłyn     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/189/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/188/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/187/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie oraz nadania statutu     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/186/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/185/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/184/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/182/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 r.,     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     18.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     18.12.2012     
  ∴  Uchwałą Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     19.11.2012     
  ∴  Uchwałą Nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     19.11.2012     
  ∴  Uchwałą Nr XXIX/177/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu     19.11.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Miłomłyn     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/172/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłomłyn     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/171/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miłomłyn     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/170/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 10 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     17.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     27.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     27.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     27.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     27.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     27.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości     27.09.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok.     13.07.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026,     13.07.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     13.07.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok     13.07.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     13.07.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok,     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026,     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum,     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz ich obwodów na terenie Gminy Miłomłyn,     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłomłyn służebnością przesyłu     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bynowie,     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie     11.06.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok.     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miłomłyna” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miłomłynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miłomłyn na lata 2012-2016,     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji w 2012 roku projektu systemowego „Aktywność? TAK – program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Liwie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gmin Miłomłyn     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłomłyn     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok.     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     06.04.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/128/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok.     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/127/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026,     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/126/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (pędów) z pomników przyrody     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/125/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2012     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/124/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie,     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/123/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/122/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłomłyn     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/121/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bynowie     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XIX/120/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie     07.03.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Liwa     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Miłomłynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2012     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2012     14.02.2012     
  ∴  Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2012     14.02.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVII/109/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 rok     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVII/108/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVII/105/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 713/1 położonej w obrębie miasta Miłomłyn     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/102/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r.     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026,     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/99/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miłomłyn na lata 2012-2016     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/97/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie opłaty miejscowej     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/94/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie opłaty targowej     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie opłaty od posiadania psów     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2012 r.     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/91/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     05.01.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r.     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XV/88/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2012-2015     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 731/1 położonej w obrębie miasta Miłomłyn     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 85/1 położonej w obrębie miasta Miłomłyn     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Zalewo     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 09.09.2011 r. w sprawie zmiany Strategii działania w zakresie edukacji w Gminie Miłomłyn na lata 2004-2013     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 09.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 09.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 09.09.2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Miłomłyn” oraz „Honorowy Obywatel Miłomłyna” i zasad wyróżniania tymi tytułami     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 09.09.2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 09.09.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miłomłyn     21.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gminę Miłomłyn, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Miłomłyn” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gminę Miłomłyn, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem”,     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r.     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 20.07.2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 20.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 20.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Miłomłynie     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 20.07.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r.     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 20.07.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026,     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 rok w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność? TAK – program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2011     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miłomłyna” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miłomłyn     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     08.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Bynowo i Miłomłyn     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 rok     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek Gminy Miłomłyn     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Bynowo i Miłomłyn     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny,     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn     16.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 rok     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nr IV/67/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta i Gminy Miłomłyn do Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Miłomłynie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 82 położonej w obrębie miasta Miłomłyn     13.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r.     25.03.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawić zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2011.     25.03.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     25.03.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji w 2011 roku projektu systemowego Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     25.03.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     25.03.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miłomłyn.     25.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko- Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/ 161 / 2001 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 200] r, dotyczącej ustanowienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT\", ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawiciela oraz upoważnienia do dokonania wpisu Fundacji     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr LVII/365/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2011     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2011     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2011     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r     18.03.2011     
  ∴  Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011-2026     18.03.2011     
  ∴  Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     30.12.2010     
  ∴  Uchwala Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie Z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wytypowania dodatkowego przedstawiciela Gminy Miłomłyn do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 grudnia 2010 r. W sprawie opłaty miejscowej     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2011     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej 15     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu położonego pod budynkiem ośrodka zdrowia w Miłomłynie przy ul. Cichej 2.     30.12.2010     
  ∴  Uchwala Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego Komisji Rady Miejskiej     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie Z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn.     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskie     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr LVII/370/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr LVII/369/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR LVII/368/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej.     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR LVII/367/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR LVII/366/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR LVII/365/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr LVII/364/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     09.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr LVI/363/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr LVI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości     09.12.2010     
  ∴  UCHWALA Nr LVI/361/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości     09.12.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR LVI/360/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłomłynie     09.12.2010     
  ∴  Uchwala Nr LVI/359/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji     09.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr LV/358/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2010 r.w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie     04.11.2010     
  ∴  Uchwała Nr LV/357/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     04.11.2010     
  ∴  Uchwała NR LV/356/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłomłynie     04.11.2010     
  ∴  Uchwała Nr LV/355/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego     04.11.2010     
  ∴  Uchwała Nr LV/354/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących     04.11.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/353/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/352/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie w z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłomłynie     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/351/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania drodze Nr 1229 N Bynowo - Zalewo w km 2 + 930 do km 7 + 831 kategorii drogi gminnej     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/350/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 82 położonej     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: przystąpienia do udziału w realizacji projektu pn. Remont drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia miejscowości na terenie Gminy Miłomłyn, w których pobiera się opłatę miejscową     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin.     15.09.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIII/346/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości przez Gminę Miłomłyn w zamian za zaległości podatkowe     09.08.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIII/345/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości     09.08.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIII/344/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości     09.08.2010     
  ∴  Uchwala Nr LIII/343/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie Z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     09.08.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIII/342/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2010     09.08.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr LII/341/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 lipca 2010r, w sprawie zbycia nieruchomości     09.08.2010     
  ∴  Uchwala Nr LII/340/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     09.08.2010     
  ∴  Uchwała NR LII/339/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania     09.08.2010     
  ∴  Uchwała NR LII/338/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Miłomłynie     09.08.2010     
  ∴  Uchwała Nr LII/337/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości     09.08.2010     
  ∴  Uchwała NR LII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 14 lipca, 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miłomłyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych     09.08.2010     
  ∴  Uchwala Nr LII/335/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól Gminy Miłomłyn realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin     09.08.2010     
  ∴  Uchwała NR LII/334/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania     09.08.2010     
  ∴  Uchwała nr LI/333/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. Dodatkowe zajęcia dla Jasia i Małgosi     01.07.2010     
  ∴  Uchwala Nr LI/332/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr LI/331/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010r. W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Miłomłyn za I półrocze     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr LI/329/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Miłomłyn     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr L/328/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2010 r sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2010 rok w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     02.06.2010     
  ∴  Uchwała Nr L/327/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2010 r w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     02.06.2010     
  ∴  Uchwała Nr L/326/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2010 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miłomłyn     02.06.2010     
  ∴  Uchwała Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2010 r w sprawie nadania na/.wy ulicy w Miłomłynie     02.06.2010     
  ∴  Uchwała Nr L/324/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     02.06.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/323/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/322/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Miłomłynie.     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/322/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Miłomłynie.     06.05.2010     
  ∴  UCHWALA Nr XLIX/321/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/320/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości.     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/318/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA Nr XLIX/317/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010 r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu     06.05.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR XLVIII/311/2010 RADY MIEJSKIEJ W MILOMŁYNIE z dnia 31 marca 2010 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     20.04.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVIII/316/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     20.04.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku     20.04.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR XLVIII/314/2010 RADY MIEJSKIEJ W MILOMŁYNIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn.     20.04.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR XLVIII/313/2010 RADY MIEJSKIEJ W MILOMŁYNIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn.     20.04.2010     
  ∴  UCHWAŁA NR XLVIII/312/2010 RADY MIEJSKIEJ W MILOMŁYNIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec.     20.04.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłomłyn na lata 2008-2015     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/308/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/307/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Liwa     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/306/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości.     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/305/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2010.     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/304/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miłomłyn oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, oraz wskazania organów do tego uprawnionych     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/303/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie 7, dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/302/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010r.w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/301/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji w 2010 roku projektu systemowego Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/300/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2010     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/299/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/298/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Miłomłyn.     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/297/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2010.     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/296/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010 r w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2010.     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLV/295/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLV/294/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/293/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/292/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009r, w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/291/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/290/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/279/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/289/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/288/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2010.     20.01.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/287/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Boguszewo     20.01.2010     
  ∴  Uchwala Nr XLIII/286/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i. Gminy Miłomłyn na 2009 r.     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/285/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 100 m2, stanowiącego część działki oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłomłyn, gm. Miłomłyn numerem 131/3     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/284/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Miłomłynie przy ul. Cichej 2     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/283/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia Planu Odnowy Miejscowości Miłomłyn na lata 2008-2015     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/282/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/281/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/280/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/279/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/278/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2010 r.     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/277/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLIII/276/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010     08.12.2009     
  ∴  Uchwala Nr XLII/275/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLII/274/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLII/273/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn.     08.12.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLI/272/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Majdany Wielkie     21.10.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLI/271/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 października 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości     21.10.2009     
  ∴  Uchwała Nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Planu Odnowy Miejscowości Miłomłyn na lata 2008-2015     21.10.2009     
  ∴  Uchwala Nr XL/269/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     21.10.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/267/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/266/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/265/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004-2013     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/264/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/263/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII (Promocja Integracji Społecznej), działanie 7.3 (Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji)     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/261/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Nadziei Jakubczyk     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Planu Odnowy Miejscowości Miłomłyn na łata 2008 – 2015     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009r.     10.08.2009     
  ∴  Uchwala Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie Z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009r     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miłomłyn do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie\" z siedzibą w Olsztynie     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/255/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/254/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII /253/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/252/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/251/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/250/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/249/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/247/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2009 rok w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn\" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/245/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn\".     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/244/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminów Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miłomłyn     10.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/243/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miłomłyn     10.08.2009     
  ∴  Uchwala Nr XXXVI/242/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     25.06.2009     
  ∴  Uchwala Nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/240/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej W Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/238/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/237/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/236/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 mają 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/235/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8A w Boguszewie     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Miejskiej W Miłomłynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/232/2009 Rudy Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: wspólnego wykonania Z Powiałem Ostródzkim zadania publicznego pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1219 N Bramka-Tarda-Milomlyn-Samborowo od km 19+634 do km 21+ 734     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 kwietnia 2009 r w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/230/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2009     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu     25.06.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji     30.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej     30.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/226/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania     30.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/225/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Miłomłyn     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/224/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Miłomłyn     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/223/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Miłomłyn na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Miłomłynie     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/222/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/221/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/220/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Miłomłyn do realizacji w 2009 roku projektu systemowego Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     15.04.2009     
  ∴  Uchwala Nr XXII/219/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/218/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r.w sprawie zbycia nieruchomości     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/217/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r.w sprawie zbycia nieruchomości     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r.w sprawie zbycia nieruchomości     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r.w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych     15.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/214/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r. i zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/213/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn dla działek nr 541, 536/1, 536/2, 535, 534/1, 527/1     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009 r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/208/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Miłomłyn na lata 2009 – 2013     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/207/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009 – 2013     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/206/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie zmian uchwały Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta i Gminy Miłomłyn do Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/205/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie zmian uchwały Nr XXXVI/240/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przystąpienia przez Miasto i Gminę Miłomłyn do Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/204/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi i administracji szkół Gminy Miłomłyn     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/203/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2009     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/202/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na 2009 rok     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/201/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie zbycia nieruchomości     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/200/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie zbycia nieruchomości     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/199/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie zbycia nieruchomości     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/198/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2009     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/197/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009r.     18.03.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/195/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które wygasną wraz z upływem roku budżetowego     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/194/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/193/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013 dla gminy Miłomłyn     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/192/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/190/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/189/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/188/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miłomłynie     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/187/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Portki     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     27.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Miłomłyn     27.01.2009     
  ∴  Uchwała nr XXVI/184/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/183/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/182/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/181/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Tarda     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/179/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie do załatwienia spraw w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/178/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Majdany Małe     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/177/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/176/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie opłaty miejscowej     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/175/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie opłaty od posiadania psów     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/174/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie opłaty targowej     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/173/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego, od gruntów stanowiących użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/172/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2009 r     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/171/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     16.12.2008     
  ∴  Uchwała nr XXVI/170/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009     16.12.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/167/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych w Miłomłynie i Liwie.     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/165/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/164/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miłomłyn     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXV/161/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej i rolniczej w miejscowości Skarpa w gminie Miłomłyn     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXIV/160/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłomłyn.     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r     20.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     07.08.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego     07.08.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXII/156/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/155/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Zalewo     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/153/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/152/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/151/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     07.08.2008     
  ∴  Uchwała NR XXII/149/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.06.2008r. w sprawie zbycia nieruchomości     07.08.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     25.06.2008     
  ∴  UCHWAŁA Nr XXI/147/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów w Sołectwie Liwa     25.06.2008     
  ∴  Uchwała NR XXI/146/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     25.06.2008     
  ∴  Uchwała NR XXI/145/2008 RADY MIEJSKIEJ w MIŁOMŁYNIE z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłomłyn     25.06.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/144/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie zbycia nieruchomości     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie zbycia nieruchomości     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie zbycia nieruchomości     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/140/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Miłomłynie, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/138/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu     16.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn czynności mających na celu nadanie obszarowi obejmującemu obręby geodezyjne m. Miłomłyn, Bagieńsko-Zatoka, Tarda, Winiec statusu uzdrowiska     16.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     09.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn, działki nr: 81/2 i 81/3     09.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego \"Czyste Środowisko\"     09.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów w Sołectwie Dębinka     09.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/132/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miłomłyn z Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej     09.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/131/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w 2008 roku     09.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/128/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Miłomłynie, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/127/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/126/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/125/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/123/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na rok 2008     27.02.2008     
  ∴  Uchwałą Nr XVI/121/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2008     27.02.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/120/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2008     27.02.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/119/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok     27.02.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/118/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     27.02.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/117/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/116/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/115/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Karnity     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/114/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Winiec     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/113/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Boguszewo     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/112/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Majdany Wielkie     23.01.2008     
  ∴  Uchwała NR XV/111/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości     23.01.2008     
  ∴  Uchwała nr XV/110/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/109/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     23.01.2008     
  ∴  Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącego załącznik do umowy pożyczki Nr 387/2006/Wn14/07-SK/B z 5 października 2006r. udzielonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin „Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.     20.12.2007     
  ∴  Uchwała Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn dla działek nr 541, 536/1, 536/2, 535, 534/1, 527/1.     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA Nr XIV/104/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wińcu.     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA Nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości     20.12.2007     
  ∴  Uchwała Nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. W sprawie opłaty miejscowej.     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA NR XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie opłaty od posiadania psów     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA NR XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. W sprawie opłaty targowej     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2008 r.     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA NR XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008     20.12.2007     
  ∴  Uchwała Nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2007 r.w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przedsiębiorczości, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska     20.11.2007     
  ∴  Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2007 r.w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     20.11.2007     
  ∴  Uchwała Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2007 r.w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych     20.11.2007     
  ∴  Uchwała Nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2007 r.w sprawie zbycia nieruchomości     20.11.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przez Gminę Miłomłyn w zamian za zaległości podatkowe     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2008-2011     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2008-2011     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn dla działek nr 541, 536/1, 536/2, 535, 534/1, 527/1     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: uchwalenia Programu Naprawy Dróg Gminnych i Wewnętrznych Gminy Miłomłyn w latach 2007-2009     16.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 września 2007 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Biegańskiego     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów w Sołectwie Wielimowo     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/76/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/73/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłomłyn     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/72/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Zalewo     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/71/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady Miejskiej     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/67/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007r.w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     29.06.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miłomłynie     29.06.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Miłomłyn     29.06.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Miłomłyn na lata 2007 - 2011     29.06.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/ 60 /2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec     29.06.2007     
  ∴