BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 5.12.2016 r. w sprawie naboru dwóch członków do udziału w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miłomłyn w roku 2017     06.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 5.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania komisji konkursowej     06.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.11.2016 r. w sprawie spisu z natury     06.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     06.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu w dniu 31.01.2917 r. na nieruchomość położoną w obrębie m. Miłomłyn oznaczoną nr 630 i nr 631/27     30.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 25.11.2016 r. w sprawie ustalenia komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji pod nazwą: \"Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn\"     30.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21.11.2016 r. w sprawie spisu z natury     30.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     28.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu w dniu 29.12.2016 r. na nieruchomość położoną w obrębie Gil Mały oznaczoną nr 38     28.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu w dniu 22.12.2016 r. na udział w nieruchomości położonej w obrębie Bynowo oznaczonej nr 9     28.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     18.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8.11.2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy     18.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8.11.2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do najmu     18.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8.11.2016 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 r.     17.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8.11.2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2017-2031     17.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     09.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie ustalenia komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji pod nazwą: \"Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn\"     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu \"Programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017\"     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.10.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.10.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     27.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19.10.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku     20.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     19.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     18.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości     18.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.10.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłomłyn i jej jednostkach budżetowych     17.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     17.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości     17.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu w dniu 15.11.2016 r. na nieruchomość położoną w obrębie m. Miłomłyn oznaczoną nr 138/73     17.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10.10.2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     17.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     12.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie spisu z natury     07.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie spisu z natury     07.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie spisu z natury     07.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.09.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 23.09.2016 r. w sprawie spisu z natury     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 23.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. \"Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn\" o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego zamawiającym jest Gmina Miłomłyn     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zmiany organizacji punktu przedszkolnego w Liwie     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zmiany organizacji punktu przedszkolnego w Miłomłynie     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. \"Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie\" o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego zamawiającym jest Gmina Miłomłyn     23.09.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 rok     20.09.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 09.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn" o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego zamawiającym jest Gmina Miłomłyn     19.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 09.09.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miłomłynie     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 09.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08.09.2016 r. w sprawie polityki rachunkowości dla operacji \"Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielki – Bynowo\" realizowanej w ramach poddziałania \"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii\"     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08.09.2016 r. w sprawie polityki rachunkowości dla operacji „Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”     15.09.2016     
  ∴  arządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 06.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2016     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.09.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.09.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.09.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.09.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.09.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.09.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.08.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.08.2016 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania drogi wewnętrznej     15.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     29.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej     29.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 23.08.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.     29.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 22.08.2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     29.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     29.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom szkół Gminy Miłomłyn na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.     29.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05.08.2016 r. w sprawieprzeprowadzenia przetargu w dniu 04.10.2016 r. na nieruchomość położono w obrębie m. Miłomłyn oznaczoną nr 138/73     29.08.2016     
  ∴  arządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.07.2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miłomłyn     05.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28.07.2016 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu lokalu przeznaczonego na wynajem jako lokal socjalny.     05.08.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     01.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.07.2016 r.     28.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej do celów innych niż konsumpcyjne i inwentarzowe     27.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku     27.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     27.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08.07.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z nieruchomości Gminy Miłomłyn na cele działalności handlowo-usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów "Dni Miłomłyna"     27.07.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     01.07.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 24.06.2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do dzierżawy     28.06.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne.     28.06.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     27.06.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14.06.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.     27.06.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14.06.2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie obejmującym działkę pod budnkiem mieszkalnym, położonym w Liwie na rzecz najemczyni.     27.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     14.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     10.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Incjatywnego działającego w Gminie Miłomłyn     23.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17.05.2016 r. w sprawie ustalenia komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji pod nazwą:"Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie ORLIK 2012 w Miłomłynie"     23.05.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego, organizowanego w ramach powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego     17.05.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     17.05.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn     17.05.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2016     17.05.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     17.05.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10.05.2016 r. w sprawiezmiany zarządzenia w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.     17.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     10.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 25.04.2016 r. w sprawie ustalenia komisji do odbioru robót Budowlanych inwestycji pod nazwą: "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie ORLIK 2012 w Miłomłynie"     29.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 53A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 20.04.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn - I etap" o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego zamawiającym jest Gmina Miłomłyn     28.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie : podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku     27.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 15.04.2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy     27.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017     27.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08 kwietnia 2016r. w sprawie spisu z natury     27.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08.04.2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.     13.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08.04.2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości     13.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     10.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     10.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 04.04.2016 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy.     10.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 04.04.2016 roku w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     10.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie: powołania pełnomocnika Burmistrza do spraw współracy z organizacjami pozarządowymi     06.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31.03.2016 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa i zakup drona dla OSP Miłomłyn"     06.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie spisu z natury     06.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31.03.2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31.03.2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31.03.2016 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.03.2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.03.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.03.2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadaań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29.03.2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 24.03.2016 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 r.     04.04.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z 21.03.2016 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2015 rok     26.03.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z 16.03.2016 r.w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie"     26.03.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z 16.03.2016 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok     26.03.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 07 marca 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych ponownie do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn     08.03.2016     
  ∴  zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 3.03.2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     08.03.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 3.03.2016 w sprawie zbycia nieruchomości     08.03.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 3.03.2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie     08.03.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 01.03.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie     08.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie:ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupłniającym do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 dla których gmina Miłomłyn jest organem prowadzącym     07.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie:przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn     07.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29 lutego 2016 r.w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r     04.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.02.2016r. w sprawie przeprowadzenia przetargu w dniu 15.03.2016 r. na udział w nieruchomości położonej w obrębie Liwa oznaczonej nr 195/1     16.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Miłomłyn z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa     16.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 02.02.2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy     16.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.     16.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29 stycznia 2016 roku     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 13 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Miłomłynie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach     02.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 20.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia przetargu w dniu 23.02.2016 r. na nieruchomość położoną w obrębie Miłomłyn oznaczoną nr 934/55     22.01.2016     
  ∴  >Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Miłomłyn z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dn. 15.01.16 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     17.01.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dn. 15.01.16 r. w sprawie zamiany nieruchomości     17.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11.01.2016r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn w 2016 roku     15.01.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 1 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek pracowników na zakup dóbr lub usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w roku 2016     07.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom szkól Gminy Miłomłyn na zakup podręczników     19.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 01.07.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne.     03.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 02. 01. 2015r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     14.01.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 674/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dn. 05.12.14 w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     07.01.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 660/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016     24.11.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 659/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015     24.11.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 657/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 12.11.2014r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części     24.11.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 638 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 09 października 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn     20.10.2014     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 609 w sprawie ustalenie terminu składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom szkół Gminy Miłomłyn na zakup podręczników     19.08.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 567 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn.     17.04.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 561/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 04. 03. 2014r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 rok     06.03.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 460 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2013r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2013r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej     08.08.2013     
  ∴  Zaradzenie Nr 392/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz wydawania wydruków aktów normatywnych     28.03.2013     
  ∴  Zarządzenie nr 370/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.12.2012r. w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     31.12.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 369/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27.12.2012r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     31.12.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 215/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 26.01.2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     26.01.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 181/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14.12.2011r. w sprawie ustalenia stawek za najem i używanie garażu i pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki, komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły     26.01.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 180/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14.12.2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     26.01.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 179/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe     26.01.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2012\"     02.11.2011     
  ∴  Zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej     20.09.2011     
  ∴  Zarządzenie nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie naboru dwóch członków do udziału w Komisji Konkursowej w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miłomłyn w roku 2011     17.06.2011     
  ∴  Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi     16.06.2011     
  ∴  Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 10 lutego 2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych     18.02.2011     
  ∴  Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych Z realizacją zadań Gminy w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     30.12.2010     
  ∴  Zarządzenie Nr 812/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Miłomłynie     09.12.2010     
  ∴  ZARZĄDZENIE Nr 810/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe.     09.12.2010     
  ∴  ZARZĄDZENIE Nr 809/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.11.2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne.     09.12.2010     
  ∴  Zarządzenie nr 748/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.     29.10.2010     
  ∴  Zarządzenie Nr 696/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 03.09.2010r. w sprawie ustalenia stawek za najem i używanie garażu i pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki, komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły.     28.09.2010     
  ∴  Zarządzenie Nr 695/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 03.09.2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     28.09.2010     
  ∴  Zarządzenie NR 691/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych     22.09.2010     
  ∴  Zarządzenie NR 570A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2010 zadań publicznych     22.09.2010     
  ∴  Zarządzenie Nr 694/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 1 września 2010 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do zarządzania Projektem pn. Dodatkowe zajęcia dla Jasia i Małgosi     15.09.2010     
  ∴  Zarządzenie NR 682/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     30.07.2010     
  ∴  Zarządzenie Nr 629/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego     01.06.2010     
  ∴  Zarządzenie NR 566/2010 BURMISTRZA MIASTA l GMINY MIŁOMŁYN z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     21.01.2010     
  ∴  Zarządzenie Nr 554/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 16.12.2009 r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     21.12.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 553/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 16.12.2009 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe     21.12.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 399/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 25.03.2009 r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     21.12.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 549 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn     08.12.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 490/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2009r.     24.08.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 477/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 01.07.2009 r. w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego     09.07.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 476/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 01.07.2009 r. w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn – Winiec     09.07.2009     
  ∴  Zarządzanie Nr 434/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     15.05.2009     
  ∴  Zarządzenie NR 430/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 9 kwietnia 2009 r. z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu pracy Stałej Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert w ogłaszanych przez Gminę Miłomłyn otwartych konkursach na realizacji zadań publicznych     24.04.2009     
  ∴  Zarządzenie NR 429 /2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     24.04.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 401/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     15.04.2009     
  ∴  Zarządzenie 392/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w otwartym Konkursie na realizację zadań publicznych     24.02.2009     
  ∴  Zarządzenie 391/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie ustalenia stawek za najem i użytkowanie garażu i pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki, komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły     23.02.2009     
  ∴  Zarządzenie 390/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Miłomłyn     23.02.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 346/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19.12.2008 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe     02.01.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 345/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19.12.2008 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     02.01.2009     
  ∴  Zarządzenia 303/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     31.10.2008     
  ∴  Zarządzenie 231/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     31.07.2008     
  ∴  Zarządzenie 230/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie zbycia nieruchomości     31.07.2008     
  ∴  Zarządzenie 229/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej     31.07.2008     
  ∴  Zarządzenie 228/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie zbycia nieruchomości.     31.07.2008     
  ∴  Zarządzenie Nr 186 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn. w archiwum     24.04.2008     
  ∴  Zarządzenie Nr 178/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28.03.2008r. w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego miasta i gminy Miłomłyn     31.03.2008     
  ∴  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 161/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 08.01.2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych z budynków będących własnością Gminy Miłomłyn     23.01.2008     
  ∴  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17.12.2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe     23.01.2008     
  ∴  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 104/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18.09.2007r. w sprawie ustalenia stawek za najem i używanie garażu i pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki, komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły     23.01.2008     
  ∴  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18.09.2007r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z punktu świetlnego w piwnicy     23.01.2008     
  ∴  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18.09.2007r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     23.01.2008     
  ∴  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 20.12.2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne     23.01.2008     
  ∴  Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 05 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 515 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 14.03.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn     11.01.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 571/06 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn     08.06.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 563/2006 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do dzierżawy     01.06.2006     
  ∴  Zarzadzenie Nr 561/2006 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w archiwum     23.05.2006     
  ∴  Zarządzenie nr 515/2006 - w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn.     22.05.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 524/2006 - w sprawie podania do publicznej wiadomości stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych z budynków będących własnością Gminy Miłomłyn     22.05.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 523/2006 w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z punktu świetlnego w piwnicy     22.05.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 522/2006 w sprawie ustalenia stawek za najem i używanie: garażu i pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki, komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły.     22.05.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 521/2006 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     22.05.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 125/2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty komunalne w archiwum     27.01.2004     
  ∴  Zarządzenie Nr 126/2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe w archiwum     27.01.2004     
  ∴  Zarządzenie Nr 36/2003 - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe. w archiwum     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 49/2003 - w sprawie zmiany przebiegu drogi wewnętrznej w archiwum     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 24 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 8/2003 - w sprawie ustalenia stawek za najem i używanie: garażu, i pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki, komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły w archiwum     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 18/2003 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za rok 2002 w archiwum     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 6/2003 - w sprawie ustalenia terminu płatności czynszu regulowanego i opłat dodatkowych za najem lokali mieszkalnych oraz najem garażu oraz pomieszczeń gospodarczych typu: chlewki, szopki. komórki i boksy gospodarcze oraz stodoły     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 10/2003 - w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych w archiwum     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 23/2003 - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie chwilowych niedoborów budżetowych w archiwum     13.11.2003     
  ∴  Zarządzenie Nr 7/2003 - w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     13.11.2003     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036889 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^