BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     21.11.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowa linii kablowej na działce nr 5/20 w obrębie Wólka Majdańska, gm. Miłomłyn     21.11.2016     
  ∴  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     03.11.2016     
  ∴  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV na działce nr 925/8 w obrębie m. Miłomłyn     31.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     28.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Roboty pogłębiarskie i dostosowanie drogi wodnej do parametrów kat. 1 a wraz z wykonaniem ubezpieczenia brzegów odcinka Kanału Elbląskiego     23.09.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia dokumentacji dla przedsięwzięcia : Budowa Farmy Wiatrowej SKIRON     09.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie PGK Miłomłyn w sprawie sprzedaży ładowacza czołowego     31.08.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie warunków środowiskowych dla budowy farmy wiatrowej SKIRON     31.08.2016     
  ∴  Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     03.08.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     22.07.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcie sprawdzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     22.07.2016     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grwitacyjno-tłocznej w relacji Liwa-Rogowo przewidzianej do realizacji na działkach: nr: 10/15, 10/14. 10/30. 10/29. 10/28. 10/27. 10/26: 5/20; 11, 5/27. 5/29: 10/37, l/L 1/6, 1/7, 5/14, 5/157 5/7. 5/6, 2, 1/5 obręb Rogowo, gm. Miłomłyn     20.07.2016     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Legalizacja masztu kratowego o wysokości 20 m do przesyłu Internetu, przewidzianej do realizacji na działce: nr 173/1 obręb Liksajny, gm. Miłomłyn     20.07.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia budowa farmy wiatrowej SKORPION     04.07.2016     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo w miejscowości Tarda     27.06.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo w km 22+438” przewidzianej do realizacji na działkach: nr 545/1 obręb m. Miłomłyn, nr 98 obręb Liwa, gm Miłomłyn, nr 123/6 obręb Bagieńsko-Zatoka, gm. Miłomłyn     15.06.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grwitacyjnó-tłocznej w relacji Liwa-Rogowo przewidzianej do realizacji na działkach: nr: 10/15, 10/14, 10/30, 10/29, 10/28, 10/27, 10/26, 5/20, 11, 5/27, 5/29, 10/37, 1/1, 1/6, 1/7, 5/14, 5/15, 5/7, 5/6, 2 , 5/1 obręb Rogowo, gm. Miłomłyn     02.06.2016     
  ∴  Wykaz podatników, którym udzielono w roku 2015 pomocy publicznej.     01.06.2016     
  ∴  Wykaz podatników, którym udzielono w 2015 r. ulgi w podatkach w kwocie wyższej niż 500 zł     01.06.2016     
  ∴  >Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na Budowa linii kablowej nN wraz z złączami kablowo-pomiarowymi     23.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji grwitacyjno-tłocznej w relacji Liwa-Rogowo     23.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 20, 45/1. 45/6, 45/7, 45/8,45/12 w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     23.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 3084/9 w obrębie Bagieńsko-Zatoka, gm. Miłomłyn     23.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Legalizacji - budowy masztu do przesyłu internetu na działce nr 173/1 obręb Liksajny, gm. Miłomłyn     17.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w relacji Liwa-Rogowo     12.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo w miejscowości Tarda     12.05.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,, Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka -Tarda - Miłomłyn - Samborowo w km 22+438     26.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     26.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 138/17 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     18.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tlocznej w relacji Liwa-Rogowo     15.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 86/22, 88/1 w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     08.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach nr 62/1, 63, 64/3 w obrębie Skarpa, gm. Miłomłyn     05.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 3084/9 w obrębie Bagieńsko-Zatoka, gm. Miłomłyn     05.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowia stacji paliw w Miłomłynie planowanego do realizacji na działce nr 116/63 w obrębie m. Miłomłyn     05.04.2016     
  ∴  obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo w km 22+438"     04.04.2016     
  ∴  obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działce nr 32/1 w obrębie Majdany Wielkie, gm. Miłomłyn"     04.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: "Budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 138/7, 189/3, 718 w obrębie m. Miłomłyn".     04.04.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci wod.-kan. z przyłączami na działkach o nr 20, 45/1, 45/6, 45/7, 45/8 i 45/12 w obrębie Winiec Gmina Miłomłyn"     22.03.2016     
  ∴  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie informujące o wystąpieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn.     18.03.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Majdany Wielkie, gm. Miłomłyn     16.02.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach nr 62/1, 64/3, 63 w obrębie Skarpa, gm. Miłomłyn     16.02.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     16.02.2016     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     16.02.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     04.02.2016     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn     20.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym     20.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej SN 15 kV     20.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa pola namiotowego dla 50 osób z zapleczem sanitarnym, dwoma pomostami rekreacyjno-cumowniczymi, hangarem do przechowywania sprzętu pływającego, pięciu drewnianych domków rekreacyjnych, zbiornika wodnego, sanitariatów oraz budynku gospodarza terenu     19.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo w miejscowości Tarda     19.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 81, 47/1 w obrębie Gil Wielki, gm. Miłomłyn     07.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie stacji paliw w Miłomłynie planowanego do realizacji na działce nr 116/63 w obrębie m. Miłomłyn     31.12.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie lokalizacji celu publicznego w sprawie przebudowy drogi powiatowej w Tardzie     17.12.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy mostu nad Kanale Elbląskim     17.12.2015     
  ∴  Obwieszczenie dla warunków środowiskowych dla przedsie. Przebudowa drogi leśnej nr 33 w Nadleśnictwie Miłomłyn     10.12.2015     
  ∴  Obwieszczenie dla warunków środowiskowych dla przedsie. Zalesianie działki nr 3200/7 połozonej w Wińcu gm. Miłomłyn     10.12.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa stacji paliw na działce nr 116/63 w obrębie m. Miłomłyn przy ul. Polnej     02.12.2015     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn na działkach nr 588, 589, 590/1 w obrębie m. Miłomłyn     02.12.2015     
  ∴  >Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa     23.11.2015     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn     23.11.2015     
  ∴  Informacja z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn     10.11.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowie sieci i urządzeń SN 15 kV i nn 0,4 kV na działkach nr 138/54, 138/53, 138/7, 189/3 w obrębie m. Miłomłyn     03.11.2015     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobyciu torfu leczniczego ze złoża Miłomłyn, planowanego do realizacji na działce nr 683/1 obręb m. Miłomłyn     28.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn, planowanego do realizacji na działkach nr 588, 589,590/1 obręb m. Miłomłyn     28.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn na działkach nr 588, 589, 590/1 w obrębie m. Miłomłyn     28.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nn0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 81, 47/1 w obrębie Gil Wielki, gm. Miłomłyn     28.10.2015     
  ∴  Ogłoszenie Burmistrza w sprawie opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn     19.10.2015     
  ∴  Projekt zmian SuiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego     16.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     09.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zalesienie części działki 3200/7 położonej w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     08.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa i rozbudowa fabryki styropianu w Miłomłynie przy ul. Ostródzkicj 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 640/23 i 640/25 w obrębie m. Miłomłyn oraz budowie zjazdu na działkę nr 640/21     07.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41553 Miłomłyn 2 na działce nr 640/26 w obrębie m. Miłomłyn     01.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi leśnej nr 33 w Nadleśnictwie Miłomłyn     01.10.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4kV na działkach nr 138/7,138/53, 138/54, 189/3 w obrębie m. Miłomłyn     11.09.2015     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 149002N relacji Majdany Wielkie - Bynowo na odcinku o długości około 2,625 km od drogi powiatowej Nr 1188N do drogi powiatowej nr 1194N     03.09.2015     
  ∴  >Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41553 Miłomłyn 2 na działce nr 640/26 w obrębie m. Miłomłyn     19.08.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     16.07.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na:Przebudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach nr 939/1, 939/2, 116/66, 476/4, 474/2, 473/2 w obrębie m. Miłomłyn     13.07.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej na działkach nr 3025/103, 931, 3025/9, 868, 189/2, 207/1, 200/1, 199/1,198/1,197/1,196/3 w obrębie m. Miłomłyn     18.06.2015     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego     15.06.2015     
  ∴  Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2014 roku     27.05.2015     
  ∴  Informacja o podatnikach którym naliczono ulgi bądź odroczenia powyżej 500 zł     27.05.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach nr 939/1, 939/2, 116/66, 476/4 w obrębie m. Miłomłyn     15.05.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach nr 939/1, 939/2, 116/66, 476/4 w obrębie m. Miłomłyn     24.04.2015     
  ∴  >Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie Unii kablowej na działkach nr 3025/103, 931, 3025/9, 868, 189/2, 207/1, 200/1,199/1,198/1,197/1,196/3 w obrębie m. Miłomłyn     14.04.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla celu publicznego: Budowa linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 255/24, 255/25, 270/7, 713/4, 43/2, 699, 461, 116/19, 189/3, 138/7, 934/54 w obrębie m. Miłomłyn     26.03.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla zadania polegającego na: Rozbudowie budynku usług administracji publicznej na działkach nr 475/2 i 476/2 w obrębie m. Miłomłyn     26.02.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: Dwuetapowa budowa hali produkcyjnej (do obróbki plastycznej stali) wraz z zapleczem socjalnym i biurowym oraz parkingiem na działkach nr 640/18, 640/21, 640/22, 640/24 obręb m. Miłomłyn     24.02.2015     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej energetycznej riN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 561/1 w obrębie m. Miłomłyn     19.02.2015     
  ∴  Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Miłomłynie uchwały Nr V/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     19.02.2015     
  ∴  Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Miłomłynie uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa     19.02.2015     
  ∴  Obwieszczenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w granicach geodezyjnych obrębu miasta Miłomłyn i fragmentu gminy Miłomłyn w obrębie Tarda oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     30.01.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej energetycznej nN 04 kV - dz. 422/2, 428 w obrębie m. Miłomłyn     29.01.2015     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej energetycznej nN 04 kV nr 87, 213/4 w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     28.01.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii kablowej w obrębie miasta Miłomłyn     20.01.2015     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji w sprawie zadania: Budowa linii kablowej w obrębie Gil Wielki gm . Miłomłyn     13.01.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie inwestycji: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w obrębie Skarpa gm. Miłomłyn     08.01.2015     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 561/1 w obrębie m. Miłomłyn     29.12.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia Legalizacja wykonanego kanału łączącego wody jeziora Bartężek z działką nr 224 w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     18.12.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 2/3 obręb Liwa, gm. Miłomłyn     16.12.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 1/48, 1/49, 4/4 Wólka Majdańska, gm. Miłomłyn     11.12.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: Dwuetapowej budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, biurowym oraz parkingiem\", planowanego do realizacji na działkach nr 640/18, 640/21, 640/22, 640/24 w obrębie m.Milomłyn.     10.12.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie postepowania dla inwestycji : Rozbudowa budynku administracji w obrębie m. Miłomłyn     03.12.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 11, 53, 78/1 Gil Wielki, gm. Miłomłyn     25.11.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV na działkach nr 422/2, 428 położonych w obrębie m. Miłomłyn     25.11.2014     
  ∴  Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Pasłęckiej w Miłomłynie     06.11.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy linii kablowej w obrębie Winiec     04.11.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w obrębie Skarpa     04.11.2014     
  ∴  Postanowienie w sprawie budowy farmy wiatrowej SKIRON     18.09.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie budowy oświetlenia na ul. Pasłąckiej w Miłomłynie     10.09.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie budowy Farmy Wiatrowej SKIRON w Gminie Miłomłyn     19.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji lokalizacji celu publicznego : Budowa kanalizacji deszczowej na działkach 116/66 116/67 503/1 w Miłomłynie     08.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie zmian rozbudowy drogi krajowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek     06.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie o zmiana w planach i zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miłomłyn.     05.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji lokalizacji celu publicznego : Linia energetyczna na działce nr 216 w Liksajnach.     05.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji lokalizacji celu publicznego : Linia energetyczna na działce nr 61/2 i 111 w Skarpie.     05.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w archiwum     04.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa kablowej linii energetycznej 0,4 kV na działkach nr 61/2 i i 111 w obrębie Skarpa, gm. Miłomłyn     11.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie Walnego Zebranie Członków w celu uchwalenia bilansu za rok 2013r. oraz zatwierdzenia zmian w statucie PKZP     06.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiRL.6733.2.2014 dla zadania polegającego na: Budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Pasłęckiej na działkach nr 713/1, 87/4, 85/1 w obrębie m. Miłomłyn     06.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiRL.6733.3.2014 dla zadania polegającego na: Budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Liwa, gm. Miłomłyn na działkach nr 98, 102/3, 102/27, 102/28 w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     06.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiRL.6733.4.2014 dla zadania polegającego na: Budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Cichej i ul. Różanej w Miłomłynie na działkach nr 638/2, 912, 640/11, 920/11 w obrębie m. Miłomłyn     06.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci energetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 214 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     06.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa kanalizacji deszczowej w Miłomłynie na działkach nr 116/66, 116/67, 503/1 w obrębie m. Miłomłyn     06.06.2014     
  ∴  Informacja o wykazie podatników, którym udzielono ulg itp. w roku podatkowym 2013     30.05.2014     
  ∴  Informacja o wykazie osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2013     30.05.2014     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej w Gminie Miłomłyn     19.05.2014     
  ∴  Obwieszczenie wojewody w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z budowa trasy S7     23.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny III na działce nr 234 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     22.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Liwa, gm. Miłomłyn na działkach nr 98, 102/3, 102/27,102/28 w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     10.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Pasłęckiej na działkach nr 713/1, 87/4, 85/1 w obrębie m. Miłomłyn     10.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Cichej i ul. Różanej w Miłomłynie na działkach nr 638/2, 912, 640/11, 920/11 w obrębie m. Miłomłyn     10.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie Budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek     08.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na Budowie lini kablowej na dz. 56, 85/1, 85/3 w Miłomłynie     04.04.2014     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     20.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w archiwum     07.03.2014     
  ∴  Obwieszczenie o decyzji lokalizacji celu publicznego – Budowa linii kablowych na działkach nr 1/42 i 4/4 w Wólce Majdańskiej gm. Miłomłyn     06.03.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy wiatrowej w gminie Miłomłyn składającej się z czterech turbin wiatrowych; na działkach nr 259 1 nr 218/9 w obrębie Liwa, gm Miłomłyn, działce nr 34/17 w obrębie Zalewo, gm. Miłomłyn, działkach nr 6, 8/6, 8/7, 8/8 w obrębie Boguszewo, gm. Miłomłyn oraz linii kablowej średniego napięcia.     27.02.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy wiatrowej w gminie Miłomłyn składającej się z czterech turbin wiatrowych; na działkach nr 259 i nr 218/9 w obrębie Liwa, gm Miłomłyn, działce nr 34/17 w obrębie Zalewo, gm. Miłomłyn, działkach nr 6, 8/6, 8/7. 8/8 w obrębie Boguszewo, gm. Miłomłyn oraz linii kablowej średniego napięcia     24.02.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 85/1, 85/3, 56 w obrębie m. Miłomłyn     19.02.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego przy przebudoweie drogi ekspresowej S7 - Miłomłyn Olsztynek     10.02.2014     
  ∴  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn na lata 2014-2032     23.01.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 20/27 w obrębie m, Miłomłyn, gm. Miłomłyn     20.01.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznachonej do dzierżawy ( część działki 614/10) w archiwum     09.01.2014     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 1/42, 4/4 położonych w obrębie Wólka Majdańska, gm. Miłomłyn     30.12.2013     
  ∴  Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     13.12.2013     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Montaż czterech podziemnych zbiorników na gaz płynny propan-butan wraz z wykonaniem instalacji i przyłącza gazowego na działce nr 640/25 w obrębie m. Miłomłyn     26.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie o wynikach naboru Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Miłomłynie     25.11.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu     25.11.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 114 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 88/1, 97/3, 97/4 położonych w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     22.11.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 20/27 położonej w obrębie m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn     22.11.2013     
  ∴  Obwieszczenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny III realizowanej na działce nr 234 obręb Liksajny, gm. Miłomłyn     20.11.2013     
  ∴  Informacja o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020     19.11.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     14.11.2013     
  ∴  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Miłomłynie na podstawie § 12 ust. 11 pkt. 4 Umowy spółki z o. o. z dnia 31.10.2013r. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Miłomłynie     07.11.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej sieci kablowej nN 04 kV przewidzianego do realizacji na działce nr 67/5 położonej w obrębie Zalewo, gm. Miłomłyn     24.10.2013     
  ∴  Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Miłomłyn na lata 2013-2028     02.10.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej n.N 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 67/5 położonej w obrębie Zalewo, gm. Miłomłyn     27.09.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny III na działce nr 234 obręb Liksajny, gm. Miłomłyn     18.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w informacji o wszczęciu postępowania     11.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 2/3, obręb Liwa, gm. Miłomłyn     06.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa pola namiotowego dla 50 osób z zapleczem sanitarnym, dwoma pomostami rekreacyjno-cumowniczymi, hangarem do przechowywania sprzętu pływającego, pięciu drewnianych domków rekreacyjnych . zbiornika wodnego , sanitariatów oraz budynku gospodarza terenu na działkach nr 253/6, 253/7, 253/8. 88/3, 43/2 w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     03.09.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/8, 64/17, 64/18, 64/19, 64/20, 64/21, 64/22, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 111, 120/1 położonych w obrębie Skarpa, gm. Miłomłyn     05.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie naboru na stanowisko kierowcy w archiwum     02.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie o podjęciu zawieszonego postępowania - dzialka 501 w Miłomłynie w archiwum     19.07.2013     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: Budowa linii kablowej nN 04 kV na działce nr 21 w obrębie Gil Mały     15.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Miłomłyn na lata 2013-2028     28.06.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 65 w obrębie Wólka Majdańska, gm. Miłomłyn     03.06.2013     
  ∴  Informacja o ulgach odroczeniach bądź umorzeniach podatków w kwocie powyżej 500 zł     27.05.2013     
  ∴  Informacja o pomocy publicznej w roku podatkowym 2012     27.05.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/8, 64/17, 64/18, 64/19, 64/20, 64/21, 64/22, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 111, 120/1 położonych w obrębie Skarpa, gm. Miłomłyn     27.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową z przeznaczeniem pod warsztat samochodowy na działce nr 501, obręb m. Miłomłyn     24.05.2013     
  ∴  Obwieszczenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku mieszkalnego z częścią usługową z przeznaczeniem pod warsztat samochodowy na działce nr 501 , obręb m. Miłomłyn     23.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 2/3 , obręb Liwa, gm. Miłomłyn     23.05.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 21 w obrębie Gil Mały gm. Miłomłyn     21.05.2013     
  ∴  Obwieszczenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 2/3 , obręb Liwa, gm. Miłomłyn     13.05.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Likasjny -Trada -Ruś w miejscowości Liksajny. gm. Miłomłyn na działkach nr 107, 159. 62, 95, 172, 110     24.04.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la zadania polegającego na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 153/1. 154/48. 154/16 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     05.04.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Umocnienie nadbrzeża Kanaki Elbląskiego oraz jego zagospodarowanie wraz z infrastruktura, towarzyszącą na działkach nr 43/2.. 404/2, 406. 407/19 obręb m. Miłomłyn     05.04.2013     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 2/3 obręb Liwa gm. Miłomłyn     22.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową z przeznaczeniem pod warsztat samochodowy na działce nr 501 w obrębie m. Miłomłyn     20.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowyni na działce nr 65 w obrębie Wólka Majdańska gm. Miłomłyn     18.03.2013     
  ∴  Zawiadomienie o koncesji na wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża piasku LIKSAJNY II     18.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn w archiwum     14.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2018     12.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 5/3. 5/1, 4/14, 4/13, 4/12, 4/11. 4/10, 4/9. 4/8. 4/7. 4/6. 4/5 w obrębie Winiec gm. Miłomłyn.     11.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 514 w obrębie m. Miłomłyn     06.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny, gm. Miłomłyn     28.02.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Przebudowie ul. Nadleśnej w Miłomłynie wraz z odwodnieniem na działkach nr 393. 117/22. 428, 395/6. 395/12. 43/2. 3278/7 obręb m. Miłomłyn     26.02.2013     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192N Liksajny -Tarda -Ruś w miejscowości Liksajny, gm. Miłomłyn na działkach nr 107, 159, 62     25.02.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: .Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na działkach: nr 49/2 obręb Bynowo gm. Miłomłyn, nr 112/L 151. 152. 134/1. 134/2. 256/1. 106. 13. 14/1. 14/2. 105. 32/1 obręb Majdany Wielkie, gm. Miłomłyn.     13.02.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu nadbrzeża Kanału Elbląskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 43/2, 404/2, 406, 407/19 położonych w obrębie m. Miłomłyn.     08.02.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Budowia linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 153/1, 154/16, 154/18, 154/23, 154/26, 154/48, 154/49 w obrębie Liksajny gm. Miłomłyn.     29.01.2013     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące zmian w ewidencji ludności     24.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie wojewody dotyczące budowy drogi ekspresowej S7     23.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr: 109 i 112 obręb Liwa, gm. Miłomłyn     22.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 514 w obrębie m. Miłomłyn     18.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 5/3, 5/1, 4/14, 4/13, 4/12, 4/11, 4/10, 4/9, 4/8, 4/7, 4/6, 4/5 w obrębie Winiec gm. Miłomłyn     18.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej do 2 MW na części działki nr 2/3 położonej w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     18.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Nadleśnej w Miłomłynie wraz z odwodnieniem na działkach nr 393, 117/22, 428,395/6, 395/12, 43/2, 3278/7 obręb m. Miłomłyn.     17.01.2013     
  ∴  Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1192N Liksajny -Tarda -Ruś w miejscowości Liksajny, gm. Miłomłyn     15.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie linii kablowej 04 kV na działkach nr 121/7, 129/8 w obrębie m. Miłomłyn.     11.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 98 położonej w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     09.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i organizacji plaży miejskiej ogólnodostępnej na części działki nr 9/1 obręb Rogowa Góra, gm. Miłomłyn     31.12.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaiczncj do 2 MW na części działki nr 2/3 położonej w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     31.12.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej - Spinka Bynowo - Majdany Wielkie     21.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie odkrywkowe piasku     17.12.2012     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 526/1 w obrębie m. Miłomłyn     26.11.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 63, 64/4, 111, 120/1 w obrębie Skarpa gm. Miłomłyn     20.11.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 98 położonej w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     12.11.2012     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo-Majdany Wielkie na działkach: nr 49/2 obręb Bynowo, nr 151,112/1, 152, 134/1, 256/1, 134/2,106, 13, 14/1, 14/2, 32/1 - obręb Majdany Wielkie, gm. Miłomłyn     12.11.2012     
  ∴  Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej -spinka Bynowo-Majdany Wielkie, gm. Miłomłyn     29.10.2012     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 98 położonej w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     26.10.2012     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny II na działce nr 233 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     12.10.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 121/7,129/8 położonych w obrębie m. Miłomłyn     12.10.2012     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn     26.09.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny II na działce nr 233 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     24.09.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej -spinka Bynowo - Majdany Wielkie     24.09.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie linii napowietrznej i budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr 61/2, 61/3, 62/1, 62/2, 63/3, 63, 64/3, 64/4, 111,120/1 położonych w obrębie Skarpa, gm. Miłomłyn     13.09.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo-Majdany Wielkie     20.08.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 93/17, 93/ 34, 93/35, 202/4 w obrębie Winiec gm. Miłomłyn     08.08.2012     
  ∴  Wyniki naboru na opiekuna do dzieci w ramach projektu     06.08.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 18/4, 18/5, 18/9, 18/10, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/8, 20, 46/14 w obrębie Winiec gm. Miłomłyn     30.07.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 61, 62, 98, 110/1, 115/2 w obrębie Liwa gm. Miłomłyn     30.07.2012     
  ∴  Nabór na stanowisko opiekuna do dzieci w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w archiwum     18.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn     25.06.2012     
  ∴  Ogłoszenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn     22.06.2012     
  ∴  Obwieszczenie o przekazaniu warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża Liksajny II przewidzianej do realizacji na działce nr 233 obręb Liksajny     13.06.2012     
  ∴  Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża Liksajny II przewidzianej do realizacji na działce nr 233 obręb Liksajny     13.06.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 215/13, 250/1,251/1, 255/9,255/14 w obrębie m. Miłomłyn     31.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winiec na działkach nr 18/10,18/9, 18/15, 18/14,18/13,18/12, 18/5,18/4, 18/8, 20, 46/14 położonych w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn.     22.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 93/17, 93/34, 93/35, 202/4 położonych w obrębie Winiec, gm. Miłomłyn     18.05.2012     
  ∴  Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża Liksajny     11.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 61, 62, 98,110/1 położonych w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     10.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Budowie sieci linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 122, 121/6 w obrębie Liwa gm. Miłomłyn.     10.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn     07.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża Liksajny realizowanego na działkach nr 233 obręb Liksajny, gm. Miłomłyn     16.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą     13.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - kompleksu rekreacyjno-sportowego.     12.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - linii kablowej.     12.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw na działce nr 116/63 w obrębie m. Miłomłyn, przy ul. Polnej     04.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 61, 62, 98, 115/1 położonych w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     03.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach projektu Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych     23.03.2012     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 04 kV oraz słupa linii napowietrznej nn 04 kV na działkach nr 85/1 i 85/3 położonych w obrębie m. Miłomłyn     15.03.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 122,121/6 położonych w obrębie Liwa, gm. Miłomłyn     06.03.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 na działkach nr 354, 355/1, 356/1, 356/2, 367/1, 318 położonych w obrębie m. Miłomłyn.     29.02.2012     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stacji paliw na działce nr 116/63 w obrębie m. Miłomłyn, przy ul. Polnej w archiwum     29.02.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej na działkach nr 1/5 i 6/1 położonych w obrębie Gil Mały, gm. Miłomłyn     22.02.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 526/1 w obrębie miasta. Miłomłyn     03.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Liwa gm. Miłomłyn, oznaczonej numerem działki 345/2 o pow. 0,2400 ha będącej własnością Gminy Miłomłyn     02.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym     26.01.2012     
  ∴  Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn     17.01.2012     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny II na działce nr 233 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn     16.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w archiwum     21.12.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na instalacji tablicy informacyjnej przy śluzie Zielona na Kanale Elbląskim, na działce nr 846/2, obręb Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     02.12.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na instalacji tablicy informacyjnej przy śluzie Zielona na Kanale Elbląskim, na działce nr 125/4, obręb Liwa, gm. Miłomłyn w archiwum     02.12.2011     
  ∴  Obwieszczenie dotyczącego zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn w archiwum     29.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie o postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stawów wodnych na działce nr 66 w obrębie Ligi gm. Miłomłyn     17.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie o postanowieniu o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stawów wodnych na działce nr 66 w obrębie Ligi gm. Miłomłyn.     17.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 134/8 i 138/50 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn. w archiwum     17.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego     09.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw na działce nr 116/63 w obrębie miasta Miłomłyn przy ul. Polnej w archiwum     03.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 843, 77/7 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     20.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 82/42, obręb Winiec, gm. Miłomłyn. w archiwum     18.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 129/10, obręb m. Miłomłyn w archiwum     11.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na instalacji tablicy informacyjnej przy śluzie Miłomłyn na działce nr 846/2 położonej w7 obrębie m. Miłomłyn gm. Miłomłyn w archiwum     07.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na instalacji tablicy informacyjnej przy śluzie Zielona na działce nr 125/4 położonej w obrębie Liwa gm. Miłomłyn w archiwum     07.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn w archiwum     05.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Unii kablowej rm 0,4 W przebiegającej przez działki nr 134/8 i 138/50 obręb Miłomłyn gm. Miłomłyn. w archiwum     03.10.2011     
  ∴  Obwiezczenie o wydaniu decyzji o ustalenieu lokalizacji inwestycji celu publicznego. w archiwum     26.09.2011     
  ∴  Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Miłomłyn powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.     20.09.2011     
  ∴  Informacja o spisie wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.     20.09.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej przebiegającej przez działki nr 843 i 77/7 obręb Miłomłyn gm. Miłomłyn w archiwum     13.09.2011     
  ∴  Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w archiwum     09.09.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0.4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr: 31 i 65 obręb Wólka Mąjdańska, gm. Miłomłyn w archiwum     06.09.2011     
  ∴  Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w archiwum     02.09.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach nr 635/1 i 636/6 obręb m. Miłomłyn w archiwum     30.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przebiegającej przez działkę nr 82/42 położoną w obrębie Winiec gm. Miłomłyn w archiwum     26.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w archiwum     26.08.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stawów wodnych na działce nr 66 w obrębie Ligi gm. Miłomłyn w archiwum     25.08.2011     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn     17.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci: wodociągowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 3200/12, 55/1, 202/4, 93/17, 57/8, 57/9 obręb Winiec, gm. Miłomłyn. w archiwum     16.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 129/10, położonej w obrębie m. Miłomłyn w archiwum     11.08.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjnej do obróbki plastycznej stali na działkach nr 640/18 i nr 640/20 w obrębie m. Miłomłyn, rozbiórce hali produkcyjnej na działce nr 640/18 w obrębie m. Miłomłyn, przeniesieniu linii produkcyjnej ze starej hali do nowo wybudowanego obiektu w archiwum     11.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr 342, 3148/2 połozone w obrębie Liwa gm. Miłomłyn w archiwum     09.08.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Zalewo w archiwum     19.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw na działce nr 116/63 w obrębie m. Miłomłyn, przy ul. Polnej w archiwum     14.07.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr 31, 65 położone w obrębie Wólka Majdańska gm. Miłomłyn w archiwum     13.07.2011     
  ∴  Ogłoszenia w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla Przebudowy drogi powiatowej nr 1192 N Likasjny-Tarda-Ruś w miejscowości Likasjny gm. Miłomłyn.     07.07.2011     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Eksploatacji kruszywa Naturalnego ze złoża Liksajny I na działce nr 214 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn w archiwum     05.07.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na instalacji tablicy informacyjnej na szlaku żeglownym Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki na działce nr 125/4 położonej w obrębie Liwa gm. Miłomłyn w archiwum     04.07.2011     
  ∴  Informacja dodatkowa w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015     28.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 635/1 i 636/6 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     22.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr: 590/1, 590/2 i 561/1 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     20.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 51 obręb Winiec. gm. Miłomłyn w archiwum     20.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki nr 93/17, 202/4, 57/8, 57/9, 55/1, 3200/12 położone w obrębie Winiec gm. Miłomłyn w archiwum     17.06.2011     
  ∴  Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015     15.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w archiwum     14.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0.4kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym na działce nr 169/1 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     08.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach nr 20/2 i 96/6 obręb Wielimowo, gm. Miłomłyn w archiwum     08.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego zc złoża Liksajny I na działce nr 214 w obrębie Liksajny, gm. Miłomłyn w archiwum     31.05.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr 3025/46 i 3025/56 położone w obrębie m. Miłomłyn gm. Miłomłyn w archiwum     17.05.2011     
  ∴  Ogłoszenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn w archiwum     12.05.2011     
  ∴  Ogłoszenie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Przejazd na działkach nr 923 i 924 w obrębie miasta Miłomłyn w archiwum     12.05.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działkę nr 51 położoną w obrębie Winiec gm. Miłomłyn w archiwum     05.05.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr: 589. 590/1, 590/2, 561/1 położone w obrębie m. Miłomłyn w archiwum     05.05.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami do budynków na Osiedlu 200-lecia Konstytucji 3 Maja w miejscowości Miłomłyn w archiwum     28.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w archiwum     26.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko     22.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia     22.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr: 168, 169/1 położone w obrębie m. Miłomłyn gm. Miłomłyn. w archiwum     20.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr: 20/2 i 96/6 położone w obrębie Wielimowo gm. Miłomłyn w archiwum     20.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w archiwum     18.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w archiwum     18.04.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny - Tarda - Ruś w miejscowości Liksajny gm. Miłomłyn w archiwum     07.04.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Przejazd na działkach nr 923 i nr 924 w obrębie m. Miłomłyn w archiwum     23.03.2011     
  ∴  Obieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV waz ze złączem kablowo-pomiarowym przebiegającej przez działki nr: 635/1 i 644/1 położone w obrębie m. Miłomłyn w archiwum     23.03.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 148/1 i 146/4 w obrębie Majdany Wielkie gm. Miłomłyn w archiwum     23.03.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przystapieniu do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn w archiwum     15.03.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn0,4kV w obrebie Winiec. w archiwum     09.03.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie linii kablowej nN 0,4kV w obrębie Skarpa. w archiwum     09.03.2011     
  ∴  Życzenia dla kobiet z okazji 8 marca w archiwum     07.03.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 403, 393, 449/5, 449/6, 449/7 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     24.02.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr: 3025/39 i 3025/56 obręb m. Miłomłyn w archiwum     22.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków- zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w zakresie zgodnym z uchwałą Nr XXXV/238/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r w archiwum     22.02.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mariny na dz. nr 41/18 w Miłomłynie. w archiwum     02.02.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 1, Przebudowie śluzy Zielona 2. Oznakowaniu turystycznym przy śluzie Zielona na działkach nr 122, 125/3, 125/4 obręb Liwa gm, Miłomłyn w archiwum     21.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 1. Przebudowie śluzy Miłomłyn 2. Oznakowaniu turystycznym przy śluzie Miłomłyn na działkach nr 846/1, 846/2, 43/2, 87/2, 545/1, 512 obręb Miłomłyn gm. Miłomłyn w archiwum     21.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 30/1, 99/2, 101/2, 107, 3003/3 obręb Gil Mały. gm. Miłomłyn w archiwum     17.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablówko -pomiarowym na działkach nr: 3197/7, 3 197/10, 3197/13 obręb Winiec gm. Miłomłyn w archiwum     14.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 250/1, 713/1 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     13.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie mariny do obsługi ruchu turystycznego na Kanale Elbląskim na działce nr 41/8 w obrębie miasta Miłomłyn w archiwum     12.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr: 403, 393, 449/5, 449/6, 449/7 obręb m. Miłomłyn, w celu zasilenia domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 442/6 w archiwum     05.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek pododcinek „A\" Miłomłyn-Ostróda PN w archiwum     05.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie śluzy Miłomłyn oraz Oznakowanie turystyczne przy tej śluzie w archiwum     04.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie śluzy Zielona oraz Oznakowanie turystyczne przy tej śluzie w archiwum     04.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr: 3025/39 i 3025/56 obręb m. Miłomłyn w archiwum     31.12.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz zc złączami kablowo - pomiarowymi na działkach nr 3025/10, 3025/12 oraz 3025/13 obręb m. Miłomłyn, gm. Miłomłyn w archiwum     30.12.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej na działce 153/1 w archiwum     28.12.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny - pomiędzy jeziorem Ruda Woda a drogą powiatową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w archiwum     23.12.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny - obszar działki nr 108/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. w archiwum     23.12.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje zadania Budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek A od km 0+000 do km 9+163.     14.12.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa trzech kurników na działce 52/1 obręb Liwa gm. Miłomłyn.     14.12.2010     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Bynowo i Miłomłyn     09.12.2010     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec     09.12.2010     
  ∴  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych     08.12.2010     
  ∴  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym     03.12.2010     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem w archiwum     30.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji polegającego na budowie linii kablowej     25.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     17.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     15.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji linii kablowej n.n. 0,4 kV w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektrowni biogazowej     10.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji uzupełniającej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2010 r. Nr 8/2010 znak: GpiRL/7624/8/201     05.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłek i oczywistych błędów pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2010 r. Nr 8/2010 znak: GpiRL/7624/8/2010     05.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     05.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     05.11.2010     
  ∴  Postanowienie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     02.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z przebudową śluzy Miłomłyn.     26.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z przebudową śluzy Zielona     26.10.2010     
  ∴  Postanowienie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     25.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     22.10.2010     
  ∴  Ogłoszenie o sprzedaży w formie konkursu ofert samochodu Żuk w archiwum     12.10.2010     
  ∴  Postanowienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 709/1, obręb Miłomłyn     12.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oraz złącz kablowo -pomiarowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 26, 32/1, 80, 81/2, 82, 85/1, położonych w obrębie m. Miłomłyn gm. Miłomłyn w archiwum     07.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej utworzonej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Miłomłynie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w archiwum     06.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     22.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo -pomiarowym na działkach nr: 2/7 i 98 obręb Dębinka gm. Miłomłyn w archiwum     15.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo -pomiarowym na działkach nr: 108/3, 108/6, 108/7 i 110 obręb m. Miłomłyn w archiwum     15.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w celu uzyskania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw wraz ze sklepem, dystrybutorami paliw pod wiatą, myjni samochodów osobowych i ciężarowych, budynkiem motelu i stanowiska obsługi pojazdów na działkach nr 67/1 i 67/3 w obrębie Liksajny gm. Miłomłyn     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015     13.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek A od km 0+000 do km 9+163     13.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo -pomiarowym na działkach nr: 23/7 i 23/8 obręb m. Miłomłyn. w archiwum     10.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw wraz ze sklepem, dystrybutorami paliw pod wiatą, myjni samochodów osobowych i ciężarowych, budynkiem motelu i stanowiska obsługi pojazdów na działkach nr 67/1 i 67/3 w obrębie Liksajny gm. Miłomłyn w archiwum     10.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie Kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki, na odcinku od km 4 +650 do km 7+300 na działkach nr: 125/4, 125/2, 395, 440/5 obręb Liwa gm. Miłomłyn, 575, 576, 577, 590/2, 592/1, 595/1, 598, 599, 600/1 obręb m. Miłomłyn; Oznakowaniu turystycznym na Kanale Elbląskim na szlaku żeglownym Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki, na odcinku od km 4 +650 do km 7+300 na działce nr 125/4 obręb Liwa gm. Miłomłyn w archiwum     06.09.2010     
  ∴  Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą Budowa i odbudowa chodników w Miłomłynie w archiwum     03.09.2010     
  ∴  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie Kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn -Ostróda- Stare Jabłonki na odcinka od km 4+650 do km 7+300; Oznakowaniu turystycznym na Kanale Elbląskim na szlaku żeglownym Miłomłyn -Ostróda- Stare Jabłonki na odcinku od km 4+650 do km 7+300     02.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Liksajny I na działce nr 214 w obrębie Liksajny gm. Miłomłyn w archiwum     01.09.2010     
  ∴  Postanowienie dotyczące oceny działania na środowisko przedsięwzięć : Przebudowa Kanału Elbląskiego i Oznakowanie turystyczne Kanału Elbląskiego na szlaku żeglugowym Miłomłyn-Ostróda-Stare Jabłonki, na odcinku od km 4+650 do 7+300     27.08.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody o zmianie decyzji Nr 01/10 z dnia 6.01.2010r. dla zadania Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk)- Miłomłyn. w archiwum     25.08.2010     
  ∴  Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja zabytkowego budynku biblioteki miejskiej w Miłomłynie. w archiwum     23.08.2010     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 29/1 i 24/3 w obrębie Bynowo gm. Miłomłyn w archiwum     11.08.2010     
  ∴  Obwieszczenie o postępowaniu o wydanie decyzji dot. działek pod : Budowę drogi ekspresowej S7 – odcinek Miłomłyn-Olsztynek w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn obejmującego obszar działek nr 120, 22, 21 i 20 w obrębie Bynowo i działkę 810 w obrębie miasto Miłomłyn w archiwum     06.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn obejmującego obszar działek 93/18 -93/33 w obrębie Winiec. w archiwum     06.07.2010     
  ∴  Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku podatkowym 2009     23.06.2010     
  ∴  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2009     23.06.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakład Rolny w Karnitach Pan Piotr Madej zam Karnity 8/1, 14-140 Miłomłyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sztucznego zbiornika wodnego o powierzchni 6,0 ha przeznaczonego do hodowli ryb w archiwum     21.05.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Bynowo i Miłomłyn w archiwum     19.05.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec w archiwum     19.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek p. W. Purzyckiego postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mariny do obsługi ruchu turystycznego na kanale Ostródzko-Elbląskim na działce nr 41/18 w obrębie miasta Miłomłyn w archiwum     17.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. w archiwum     14.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek p. A. Romana postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy budynku inwestorskiego /obora/ w archiwum     27.04.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Industria Project Sp. z o.o. w archiwum     13.04.2010     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji demontażu pojazdów na działkach nr 179/10 i 179/4 obręb Miłomłyn w archiwum     16.02.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec w archiwum     09.02.2010     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Nr 01/10 z dnia 6 stycznia 2010 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn w archiwum     22.01.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek inwestora - Zofii Kłys - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu poboru paliw dla tramwajów wodnych na działce 846/1 obręb m. Miłomłyn gm. Miłomłyn w archiwum     21.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn     31.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn - działka nr 425. w archiwum     31.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej oraz przykanalików w miejscowości Liwa. w archiwum     31.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu 200-lecia Konstytucji 3-go Maja w Miłomłynie. w archiwum     31.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Jeziornej w Miłomłynie. w archiwum     31.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie wodociągu gminnego Liksajny – Winiec na działkach nr 107, 198/5, 137/16, 153/1, 138/5, 137/18, 138/3, 156/1, 151, 138/1, 138/2, 3198/9, 3198/7, 3198/6, 139/3, 141/3, 141/6, 138/16     10.12.2009     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na działce nr 709/1 w obrębie ewidencyjnym Miłomłyn w archiwum     09.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa infrastruktury do dystrybucji gazu ziemnego na obszarze miasta Miłomłyn     24.11.2009     
  ∴  Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami do budynków na osiedlu 200-lecia Konstytucji 3 Maja w miejscowości Miłomłyn, gm. Miłomłyn     12.11.2009     
  ∴  Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami do budynków przy ulicy Jeziornej w miejscowości Miłomłyn, gm. Miłomłyn     12.11.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Boguszewo w archiwum     08.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie o sprzedaży w formie konkursu ofert, samochód marki FSC LUBLIN Żuk A15 w archiwum     05.10.2009     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizacje inwestycji - Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn. w archiwum     22.09.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie naboru ofert dotyczących przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn – Winiec     03.09.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie naboru ofert dotyczących przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego     03.09.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przewodników z mapami tras rowerowych, map tras rowerowych oraz naklejek na drogowe znaki rowerowe oraz drogowskazy w ramach projektu Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego     03.09.2009     
  ∴  Nabór ofert na wykonanie oznakowania ścieżek rowerowych zadania pod nazwą Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     02.09.2009     
  ∴  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o przystąpieniu do sporządzenia projektów prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w archiwum     01.09.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny w archiwum     01.09.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w archiwum     01.09.2009     
  ∴  Nabór ofert na wyłonienie inspektora nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     28.08.2009     
  ∴  Nabór ofert na wykonanie oznakowania ścieżek rowerowych zadania pod nazwą Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     28.08.2009     
  ∴  Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     27.08.2009     
  ∴  Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn - Winiec, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     27.08.2009     
  ∴  Nabór ofert na wykonanie przewodników z mapami tras rowerowych, map tras rowerowych oraz naklejek na drogowe znaki rowerowe i drogowskazy w ramach projektu „Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     24.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn, obejmującego obszar pomiędzy jeziorem Ruda Woda a drogą powiatową w miejscowości Liksajny w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn, obejmującego obszar działki 108/2 w miejscowości Liksajny w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn, obejmującego obszar działki nr 93/34, 93/35, 202/5, 202/6 w miejscowości Winiec w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn, obejmującego obszar zlikwidowanego torowiska kolejowego w miejscowości Miłomłyn w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn, obejmującego obszar działki nr 425 w miejscowości Miłomłyn w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Boguszewo w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Zalewo w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny /obszar pomiedzy jez. Ruda Woda a drogą powiatową/ w archiwum     20.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Liksajny /obszar działki 108/2/ w archiwum     20.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec /obszar działki 93/34, 93/35, 202/5, 202/6/ w archiwum     20.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn /obszar działki 116/24/ w archiwum     20.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn /obszar działki 425/ w archiwum     20.08.2009     
  ∴  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym i sieciami kanalizacyjnymi między obiektowymi”. w archiwum     16.07.2009     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym i sieciami kanalizacyjnymi między obiektowymi”. w archiwum     16.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie Burmistrza w sprawie dnia wolnego – 12 czerwca br. w archiwum     09.06.2009     
  ∴  Informacja Burmistrza Miasta I Gminy Miłomłyn o wyznaczeniu miejsc na obszarze miasta i gminy Miłomłyn, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w archiwum     29.05.2009     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8 maja 2009 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w archiwum     08.05.2009     
  ∴  Ogłoszenie wszczęcia z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na działce 709/1 w Miłomłynie w archiwum     07.05.2009     
  ∴  Ogłoszenie naboru ofert na opracowanie map do celów projektowych w archiwum     24.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     09.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego w archiwum     20.03.2009     
  ∴  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie GDDKiA w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego w archiwum     09.03.2009     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy kanalizacji i sieci wodociągowej ulicy Jeziornej w archiwum     02.01.2009     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy kanalizacji i sieci wodociągowej osiedla 200-lecia Konstytucji 3 Maja w archiwum     02.01.2009     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Miłomłyn - Winiec. w archiwum     31.12.2008     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami do budynków w ul. Sportowej, Zielonej i Przejazdowej w Miłomłynie, gmina Miłomłyn     23.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w formie konkursu ofert pługa dwustronnego do odśnieżania w archiwum     10.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w formie konkursu ofert ciągnika rolniczego URSUS U-912 w archiwum     09.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie naboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu Blisko - boisko w archiwum     08.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn dla działek nr 541, 536/1, 536/2, 535, 534/1, 527/1 w archiwum     03.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni ścieków oraz przykanalików – Miłomłyn Osiedle Konstytucji 3-go Maja     02.10.2008     
  ∴  głoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni ścieków oraz przykanalików – Miłomłyn ul. Jeziorna w archiwum     02.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie naboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu Blisko – boisko w archiwum     02.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - samochód Żuk. w archiwum     25.09.2008     
  ∴  Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie ogłasza nabór ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu Blisko – boisko w archiwum     23.09.2008     
  ∴  Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie ogłasza nabór ofert na przebudowę chodnika przy ulicy Tartacznej w Miłomłynie w archiwum     23.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące przeznaczenia do sprzedaży w formie konkursu ofert samochodu marki FSC LUBLIN Żuk w archiwum     19.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące przeznaczenia do sprzedaży w formie konkursu ofert pługu dwustronny do odśnieżania w archiwum     19.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące przeznaczenia do sprzedaży w formie konkursu ofert ciągnika rolniczego URSUS U-912 w archiwum     19.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminny Miłomłyn w miejscowości Majdany Małe w archiwum     17.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w archiwum     25.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu zbiorowego z przyłączami do budynków w relacji Boguszewo-Gil Mały gmina Miłomłyn. w archiwum     24.04.2008     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji i uwarunkowaniach środowiskowych. w archiwum     19.03.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Majdany Małe. w archiwum     03.03.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     11.02.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn. w archiwum     08.02.2008     
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn dla działek nr 81/2 i nr 81/3. w archiwum     01.02.2008     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Boguszewo. w archiwum     01.02.2008     
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skarpa. w archiwum     29.01.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     02.01.2008     
  ∴  Obwieszczenie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     11.12.2007     
  ∴  Uchwała Nr 3/2007 Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłomłynie zarządzonych na dzień 02 grudnia 2007 r. w archiwum     13.11.2007     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Mista i Gminy Miłomłyn z dnia 12 listopada 2007 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłomłynie zarządzonych na dzień 02 grudnia 2007 r. w archiwum     12.11.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 22 października 2007 r.     24.10.2007     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w archiwum     22.10.2007     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z 12 października 2007 r. o okręgu wyborczym, jego numerze i granicy, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej utworzonej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłomłynie zarządzonych na dzień 2 grudnia 2007 r.     16.10.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Zalewo w archiwum     01.10.2007     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2008 oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu     25.09.2007     
  ∴  Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN z dnia 20 września 2007 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w archiwum     21.09.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu: do sprzedaży - lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w archiwum     18.09.2007     
  ∴  OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 24 sierpnia 2007 r.     27.08.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Skarpa w archiwum     22.08.2007     
  ∴  Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej     08.08.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w archiwum     07.08.2007     
  ∴  Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej PTK „Centertel” zlokalizowanej na działce nr 83/3 w miejscowości Piławki gm. Miłomłyn w archiwum     26.07.2007     
  ∴  Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie stacji bazowej PTK "Centertel" zlokalizowanej na działce nr 640/18 w miejscowości Miłomłyn przy ul. Ostródzkiej 3 w archiwum     26.07.2007     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18 lipca 2007 r.     25.07.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w archiwum     27.06.2007     
  ∴  Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011     13.06.2007     
  ∴  Ogłoszenie o sprzedaży, w formie konkursu ofert, samochódu marki Żuk A06 FS- Lublin w archiwum     13.04.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia – „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Bynowo kolonie gm. Miłomłyn”     03.04.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia – „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Liksajny kolonie gm. Miłomłyn”     03.04.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia – „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Miłomłyn ul. Topolowa”     03.04.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia – „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Majdany Wielkie kolonie gm. Miłomłyn”     03.04.2007     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn na teren położony w Miłomłynie przy ul. Warmińskiej.     20.03.2007     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w archiwum     27.02.2007     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień w archiwum     21.12.2006     
  ∴  Informacja o udostępnieniu w dniu wyborów osobom starszym i chorym, mającym trudności w poruszaniu się, a także osobom niepełnosprawnym, specjalne środki transportu, umożliwiające udział w głosowaniu w archiwum     06.11.2006     
  ∴  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie z dnia 25 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Miłomłynie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. w archiwum     26.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie o losowaniu numerów list kandydatów zarejestrowanych do Rady Miejskiej w Miłomłynie w archiwum     24.10.2006     
  ∴  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. w archiwum     22.10.2006     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 20 października 2006 r. o obwodach głosowania w archiwum     20.10.2006     
  ∴  Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec w archiwum     13.10.2006     
  ∴  Komunikat o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie, miejscu i terminach dyżurów w archiwum     05.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie o poszukiwaniu osób zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem Niepublicznego Przedszkola na terenie gminy Miłomłyn w archiwum     22.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o sprzedaży, w formie konkursu ofert, samochodu osobowego marki FORD TRANSIT w archiwum     21.08.2006     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wodociągu zbiorowego Bynowo – Dębinka” w związku z wnioskiem Gminy Miłomłyn w archiwum     17.07.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036913 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^