BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na udział 3/4 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 338/2 o pow. 0,2400 ha , położoną w Liwie i przeznaczoną na cele rolne. w archiwum

Nasz znak:GPiRL.6840.42.2011 Miłomłyn 2011-06-30 Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXI / 145 / 08 z dn. 04.06.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłomłyn i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 616/ 2010 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że : OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Udziału ¾ części w nieruchomości gruntowej, położonej na zapleczu istniejącej zabudowy ul. Długiej we wsi Liwa gm. Miłomłyn , zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej , dojazd od ul. Leśnej. Teren nie jest zagospodarowany. Kształt działki jest foremny, prostokątny. Grunt posiada możliwość podłączenia energii i wody. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne. Nr działki Pow. łączna KW Cena nieruchomości 338/2 0,2400 ha 34559 19.850,00 zł - Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn 14 – 140 Miłomłyn ul. Twarda 12 w sali nr 15, o godz. 11 – tej. - Wadium w pieniądzu w kwocie 2.000,00 zł za udział ¾ w działce nr 338/2 należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub na konto UMiG Miłomłyn w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie Nr 75 8831 1025 2003 0000 0228 0003, gdzie wpłynąć ma najpóźniej do dnia 29.07.2011r. włącznie do godz. 14-tej. - O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 200,00 zł. - Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona i nie posiada żadnych zobowiązań. - Cena gruntu uzyskana w drodze licytacji na przetargu płatna jest w całości i należy ją wpłacić w kasie UMiG Miłomłyn do dnia zawarcia umowy notarialnej. - W przypadku nabycia nieruchomości na własność wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży a pozostałą część należy wpłacić do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w okresie 21 dni od dnia przetargu. - Brak dowodu wpłaty ceny sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego i uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej, czyni przetarg nieważnym i powoduje przepadek wadium. - Wszelkie dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w UMiG w Miłomłynie, pok. nr 11, tel. (89) 6425814 . - Do powyższej nieruchomości nie przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - Niniejsze ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości w dniach od 01.07.2011r.do 02.08 .2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn Stanisław Siwkowski

Dokument utworzył(-a):  Danuta Marciniak  (30.06.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Wojciech Ignaczak  (01.07.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Wojciech Ignaczak  (01.07.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Wojciech Ignaczak  (01.07.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036942 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^