BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ     01.12.2016     
  ∴  Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki 630 i 631/27 o pow. 1,9413 ha - położonej przy ul. Holetelowej w pobliżu os. mieszkaniowego i hotelu w miejscowości Miłomłyn     28.11.2016     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 38 o pow. 0,0300 hr położoną w Gilu Małym gm. Miłomłyn     23.11.2016     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ograniczonego na 9/100 udziału nieruchomości obejmującej działkę nr 9 o pow. 0,0955 ha w Bynowie     22.11.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznachonych do dzierżawy - grunty     21.11.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznachonych do najmu - lokale użytkowe     21.11.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wymiana systemu grzewczego w publicznym gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     08.11.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na działkę nr 138/31 o pow. 0,0650 ha położonej w Miłomłynie i przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.     31.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na działkę nr 138/57 o pow. 0,0645 ha położonej w Miłomłynie i przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.     31.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     24.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     21.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na nieruchomość gruntową – działki 630 i 631/27 o pow. 1,9413 ha - położoną w Miłomłynie przy ul. Hotelowej     17.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej w Miłomłynie przy ul. Twardej nr 116/66 o pow. 0,5825 ha     13.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na działkę nr 138/73 o pow. 0,7000 ha położonej w Miłomłynie przy ul. Polnej     13.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa     10.10.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - udział 9/100 części w działce nr 9 o pow. 0,0955 ha w Bynowie     28.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 38 o pow. 0,0300 ha w gilu Małym     28.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 3/2 o pow. 0,0400 ha w Bynowie     28.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn: Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn     27.09.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wymiana systemu grzewczego w publicznym gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     27.09.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe: Wykonanie studium wykonalności projektu pt. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – etap I     23.09.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe w sprawie złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie – Bynowo oraz Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie - etapy I i II     23.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     21.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn     14.09.2016     
  ∴  Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: Zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013     31.08.2016     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 138/73 o pow. 0,7000 ha położoną przy ul. Polnej w Miłomłynie przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej i składy.     31.08.2016     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn     31.08.2016     
  ∴  Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego: Wykonania studium wykonalności projektu pt. Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     23.08.2016     
  ∴  zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie studium wykonalności projektu pt. „Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie”     17.08.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe do zadania Dostosowanie kompleksu leśnego do funkcji Leśnego Parku Uzdrowiskowego (lasu ochronnego uzdrowiskowego) Uzdrowiska Miłomłyn w Miłomłynie i wsi Tarda w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn - strefa A, poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury     25.07.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na: budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Miłomłynie wraz z załącznikami     22.07.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży - lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie położony na działce 185/2 w Liwie     28.06.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka 116/27     27.06.2016     
  ∴  Ogłoszenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla inwestycji: Wymiana systemu grzewczego w gimnazjum w Miłomłynie     23.06.2016     
  ∴  Odpowiedz na pytanie z dn. 20 maja 2016 r. do ogłoszenia zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja SUW w miejscowości Miłomłyn- Etap I     24.05.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja SUW w miejscowości Miłomłyn- Etap I     19.05.2016     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn - I etap w archiwum     21.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do dzierżawy nieruchomości - nr ewid: 62 /część/, 76, 164/5.     21.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki 934/57     05.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na Wykonanie studium wykonalności projektu pt. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa i zakup drona dla OSP Miłomłyn     21.03.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności projektu pt. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa i zakup drona dla OSP Miłomłyn     14.03.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż działki nr 138/73 o pow. 0,7000 ha położonej w Miłomłynie     04.03.2016     
  ∴  Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności projektu pt. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cichej i ul. Różanej w Miłomłynie     18.02.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     18.02.2016     
  ∴  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23/100 udziału w nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 195/1 o pow. 0,1009 ha położonej w Liwie     15.02.2016     
  ∴  >Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na działkę nr 934/55 o pow. 0,1864 ha, położonej w Miłomłynie w pobliżu ul. Potockiego.     22.01.2016     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do zbycia udziału 23/100 części w nieruchomości obejmującej działkę nr 195/1 o pow. 0,1009 ha położonej w Liwie gm. Miłomłyn     29.12.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 630 i 631/27 w Miłomłynie o łącznej pow. 1,9413 ha położona przy ul. Hotelowej w Miłomłyni     17.12.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     04.12.2015     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     27.11.2015     
  ∴  Zapytanie ofrtowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012 w Miłomłynie     24.11.2015     
  ∴  Wykaz do sprzedaży - nieruchomość gruntową – działka 934/55 o pow. 0,1864 h. -położoną w Miłomłynie na zapleczu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ignacego Potockiego     23.11.2015     
  ∴  Wykaz do sprzedaży - nieruchomość gruntową – działka 934/56 o pow. 0,0446 h. -położoną w Miłomłynie na zapleczu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ignacego Potockiego     23.11.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem mieszkalnym na działce 31/2 o pow. 614 m2     23.11.2015     
  ∴  Ogłoszeni przetargu na BUDOWĘ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIŁOMŁYNIE w archiwum     19.10.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe na: Dostawę i instalację monitoringu do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012 w Miłomłynie w archiwum     15.10.2015     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Opracowanie dokumentacji technicznej w archiwum     25.09.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem -działka nr 173/1, o pow. 0,900 h - położona w Liksajnach.     10.08.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Nieruchomość gruntową -działka nr 329/4, o pow. 0,0087 h - położona w Miłomłynie na zapleczu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kościelnej     10.08.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Nieruchomość gruntową -działka nr 934/36, o pow. 0,0400 h - położona w Miłomłynie na zapleczu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ignacego Paderewskiego     10.08.2015     
  ∴  Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn - Winiec realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w archiwum     13.07.2015     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na na Opracowanie dokumentacji technicznych w archiwum     06.07.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     03.07.2015     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zakup energii elektrycznej w archiwum     03.06.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe w sprawie: Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn do roku 2020 w archiwum     06.05.2015     
  ∴  Ogłoszenie rokowań na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej - działka nr 138/59 o pow. 0,0834 ha -niezbudowanej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Czartoryskiego i Potockiego na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie     21.04.2015     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Cichej i Różanej w Miłomłynie w archiwum     07.04.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my - Szkoła w Bynowie     26.03.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my - Szkoła w Liwie     26.03.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my - Szkoła w Miłomłynie     26.03.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn w archiwum     25.03.2015     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem mieszkalnym położony w Liwie na działce nr 185/2     23.03.2015     
  ∴  Wykaz do sprzedaży lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego do udziału w gruncie pod budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położony w Miłomłynie na działce nr 116/23     23.03.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     20.03.2015     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na działkę nr 934/51 o pow. 0,1045 ha połozoną przy ul. St. Staszica przeznaczoną pod zabudowe mieszkaniową     16.03.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu     02.03.2015     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 138/59 o pow. 0,0834 ha położonej w Milomłynie przy ulicy Czartoryskiego     30.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż działki nr 934/51 o pow. 0,1045 ha położonej w Miłomlynie przy ul. St. Staszica     30.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     01.12.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     28.11.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     28.11.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013     07.11.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działke nr 138/59 o pow. 0,0834 ha położoną w Miłomłynie     05.11.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/59 o pow. 0,1578 ha położoną w Milomłynie przy ul. Kolejowej     04.11.2014     
  ∴  Ogłoszenie dotyczące składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PGK Spółka z .o.o w Miłomłynie     27.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     16.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     07.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 5202 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Młodzi Europejczycy to my w archiwum     26.09.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 5848 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Młodzi Europejczycy to my w archiwum     26.09.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 18088 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Młodzi Europejczycy to my w archiwum     26.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie - działka 195/1 o pow. 0,1009 ha w miejscowości Liwa     19.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa/działka nr 631/40 o pow. 0,0229 ha – położona w Miłomłynie w pobliżu ul. Hotelowej     18.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa/działka nr 195/26 o pow. 0,0723 ha – położona w Miłomłynie w pobliżu ul. Twardej     18.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa/działka nr 138/59 o pow. 0,0834 ha – położona w Miłomłynie w pobliżu ul. Czartoryskiego i Potockiego     18.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa/działka nr 116/59 o pow. 0,1578 ha – położona w Miłomłynie w pobliżu ul. Kolejowej     18.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy, położonego w Boguszewie na dz. 43/4     12.09.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Miłomłyn poprzez zakup samochodu ratowniczego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w archiwum     10.09.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w archiwum     26.08.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     25.08.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     25.08.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my w archiwum     21.08.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w archiwum     01.08.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe „Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my” w archiwum     30.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN w archiwum     30.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN w archiwum     18.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży , położonej w obrębie Majdany Wielkie oznaczonej nr 233/3 o pow.0,5101 ha.     18.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, polożonej w Liwie na działce nr 195/1     18.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 99/4 w Gilu Małym w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania dz. Nr 21.     18.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH w archiwum     17.07.2014     
  ∴  Wykaz lokalu mieszkalnego położonego Miłomłynie przy ul. Twardej 18/2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w archiwum     15.07.2014     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Miłomłyna     12.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Miłomłyna     11.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Miłomłyn w archiwum     11.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy w archiwum     09.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA MIŁOMŁYN w archiwum     05.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie o zmine terminu składania ofert dla Przetargu na Budowę wieży widokowej w Miłomłynie w archiwum     05.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Budowa wieży widokowej w miejscowości Miłomłyn w archiwum     03.06.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn     30.05.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe dotyczące Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     05.05.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Budowa wieży widokowej w miejscowości Miłomłyn w archiwum     31.03.2014     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ozn. MGOPS.271.1.2014.POKL nie przekraczającego równowartości 14000 euro w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     26.03.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.     20.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zagospodarowanie nadbrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn w archiwum     26.02.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż – nieruchomość gruntowa – działka 116/62 pow. 0,1762 ha – położona niwdaleko centrum miasta w pobliżu ul. Kolejowej i Polnej     30.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż – nieruchomość gruntowa – działka 116/61 pow. 0,1184 ha – położona niwdaleko centrum miasta w pobliżu ul. Kolejowej i Polnej     30.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż – nieruchomość gruntowa – działka 116/60 pow. 0,1210 ha – położona niwdaleko centrum miasta w pobliżu ul. Kolejowej i Polnej     30.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż – nieruchomość gruntowa – działka 116/59 pow. 0,1578 ha – położona niwdaleko centrum miasta w pobliżu ul. Kolejowej i Polnej.     30.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 208/1 powierzchnia 0,0705 ha - położonej w pobliżu ul. Krzywej w Liwie gm. Miłomłyn w otoczeniu działek z zabudową siedliskowo-zagrodową. w archiwum     14.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 631/35 powierzchnia 0,6014 ha - położonej w pobliżu ul. Hotelowej zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 w archiwum     14.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 195/27 powierzchnia 0,5851 ha - położonej w pobliżu głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 w archiwum     14.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 195/28 powierzchnia 0,9372 ha - położonej w pobliżu głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 w archiwum     14.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych w archiwum     03.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej     03.01.2014     
  ∴  Przetarg na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     20.12.2013     
  ∴  Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchowości – działka 116/59     12.12.2013     
  ∴  Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchowości – działka 116/60     12.12.2013     
  ∴  Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchowości – działka 116/61     12.12.2013     
  ∴  Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchowości – działka 116/62     12.12.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonyc do dzierżawy     12.12.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     06.12.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my w archiwum     03.12.2013     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka 100/2 pow. 0.6416 ha - położona w Liwie gm. Miłomłyn, zlokalizowana w otoczeniu lasów i budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7     02.12.2013     
  ∴  Wykaz do sprzedaży:Nieruchomość gruntową – działka 208/1 pow. 0.0705 ha -położoną przy ul. Krzywej w Liwie gm. Miłomłyn, zlokalizowaną w otoczeniu działek zabudowanych zabudową siedliskowo-zagrodową     28.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zakup energii elektrycznej w archiwum     26.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 116/59 o powierzchni 0,1578 ha - położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul. Polnej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP     20.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 116/60 o powierzchni 0,1210 ha - położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul. Polnej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP     20.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 116/61 o powierzchni 0,1184 ha - położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul. Polnej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP     20.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 116/62 o powierzchni 0,1762 ha - położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul. Polnej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP.     20.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     13.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 195/28 powierzchnia 0,9372 ha - położonej w pobliżu głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7     08.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 195/27 powierzchnia 0,5851 ha - położonej w pobliżu głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7     08.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 631/35 powierzchnia 0,6014 ha - położonej w pobliżu ul. Hotelowej zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7     08.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka 116/66 powierzchnia 0,5825 ha - położonej w pobliżu ul. Twardej w sąsiedztwie drogi wjazdowej do Miłomłyna     08.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     07.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż: Nieruchomość gruntowa – działka nr 443/14 pow. 0,0180 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej     10.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż: Nieruchomość gruntowa – działka nr 442/1 pow. 0,4874 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej i ul. Nadleśnej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej     07.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługa edukacyjna obejmujące prowadzenie zajęć filmowo-teatralnych w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     07.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 116/60 o pow. 0,1210 ha - położona w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul Polnej     27.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 116/59 o pow. 0,1578 ha - położona w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul. Polnej i ul. Kolejowej     27.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 116/61 o pow. 0,1184 ha - położona w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul Polnej     27.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 116/62 o pow. 0,1762 ha - położona w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną z dojazdem od ul Polnej     27.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 195/27 o pow. 0,5851 ha - położona w pobliżu głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna     26.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 195/28 o pow. 0,9372 ha - położona w pobliżu głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna     26.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 116/66 o pow. 0,5825 ha - położona w centrum Miłomłyna, bezpośrednio przy ul. Twardej głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn     26.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: nieruchomość gruntowa - działka 631/35 o pow. 0,6014 ha - położona przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn     26.09.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zagospodarowanie nadbrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn     28.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     13.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     13.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     13.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     05.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 594.235,86zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w archiwum     01.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży : Nieruchomość gruntowa – działka nr 442/1 pow. 0,4874 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej oraz ul Nadleśnej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej     01.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dzialki nr 443/10 w Miłomłynie. w archiwum     31.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     19.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w archiwum     16.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Budowę ulicy Kwiatowej oraz rozbudowę ulicy Nadleśnej w Miłomłynie w archiwum     15.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa – działka nr 70/2 o pow. 0,0489 ha – zlokalizowana pomiędzy działkami rolnymi przeznaczonymi do produkcji rolnej, położoną w północnej części wsi Wólka Majdańska w archiwum     05.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa – działka nr 68/1 o pow. 0,1180 ha – zlokalizowana pomiędzy działkami rolnymi przeznaczonymi do produkcji rolnej, położoną w północnej części wsi Wólka Majdańska w archiwum     05.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży – nieruchomość gruntowa – działka nr 74/2 o pow. 0,3122 ha – zlokalizowana pomiędzy działkami rolnymi przeznaczonymi do produkcji rolnej, położoną w północnej części wsi Wólka Majdańska w archiwum     05.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w archiwum     04.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę węgla i miału węglowego na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Miłomłyn w archiwum     04.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży : Nieruchomość gruntowa – działka nr 443/14 pow. 0,0180 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej w archiwum     02.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży : Nieruchomość gruntowa – działka nr 443/15 pow. 0,0594 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej w archiwum     02.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż: Nieruchomość gruntowa – działka nr 443/10 pow. 0,0246 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej w archiwum     02.07.2013     
  ∴  Przetarg na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     19.06.2013     
  ∴  Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 929 i 16 o pow. odpowiednio 0,5100 ha. (dz.929) i 3,3400 ha (dz.16) położone na obrzeza miasta Miłomłyn gm. Miłomłyn, zlokalizowane przy ul. Zamkowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik i istniejącej zabudowy mieszkaniowej     13.06.2013     
  ∴  Przetarg na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     03.06.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne w archiwum     27.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zakup nowego 19 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w archiwum     24.05.2013     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ozn. MGOPS.271.1.2013.POKL nie przekraczającego równowartości 14000 euro w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     21.05.2013     
  ∴  Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 17 o pow. 0,8300 ha położoną na obrzeżu miasta Miłomłyn zlokalizowaną przy ul. Zatokowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn -Słonecznik, i istniejącej zabudowy mieszkaniowej     15.05.2013     
  ∴  Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/1 o pow. 0,3449 ha położoną na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Grunt zlokalizowany jest w pobliżu lasów i jeziora Ilińsk     15.05.2013     
  ∴  Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/2 o pow. 0,3420 ha położoną na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Grunt zlokalizowany jest w pobliżu lasów i jeziora Ilińsk     15.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo - Majdany Wielki w archiwum     14.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 929 i 16 o pow. odpowiednio 0,5100 ha. (dz.929) i 3,3400 ha (dz.16) położone na obrzeza miasta Miłomłyn gm. Miłomłyn, zlokalizowane przy ul. Zamkowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik i istniejącej zabudowy mieszkaniowej w archiwum     18.04.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/2 o pow. 0,3420 ha położoną na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Grunt zlokalizowany jest w pobliżu lasów i jeziora Ilińsk w archiwum     18.04.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/1 o pow. 0,3449 ha położoną na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Grunt zlokalizowany jest w pobliżu lasów i jeziora Ilińsk w archiwum     18.04.2013     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 17 o pow. 0,8300 ha położoną na obrzeżu miasta Miłomłyn zlokalizowaną przy ul. Zatokowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn -Słonecznik, i istniejącej zabudowy mieszkaniowej w archiwum     18.04.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Zakup nowego 19 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w archiwum     09.04.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Remont dachu Publicznego Gimnazjum w Miłomłynie w archiwum     08.04.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w archiwum     07.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży - nieruchomość gruntowa położona, na obrzeżu miasta Miłomłyn gm. Miłomłyn, zlokalizowana przy ul. Zatokowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn -Słonecznik – działki: 929 – powierzchnia 0,5100 ha i 16 – powierzchnia 3,3400 ha     01.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży - nieruchomość gruntowa położona na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej – działka 928/1 – powierzchnia 0,3449 ha     01.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży - nieruchomość gruntowa położona na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej – działka 928/2 – powierzchnia 0,3420 ha     01.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży - nieruchomość gruntowa położona, na obrzeżu miasta Miłomłyn gm. Miłomłyn, zlokalizowana przy ul. Zatokowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn -Słonecznik – działka 17 – powierzchnia 0,8300 ha     01.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem mieszkalnym – działka 26/5.     12.02.2013     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     04.01.2013     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka nr 31/9 pow. 0,1932 ha -położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn oraz sąsiaduje z linią brzegową lasu rozciągającego się w kierunku miejscowości Tarda w archiwum     19.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych w archiwum     18.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka nr 138/58 pow. 0,0770 ha -położona w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn. Zlokalizowana jest przy drodze gruntowej - ul. Potockiego i ul. Kołłątaja w archiwum     12.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka nr 138/57 pow. 0,0645 ha -położona w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn. Zlokalizowana jest przy drodze gruntowej - ul. Czartoryskiego i ul. Potockiego w archiwum     12.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka nr 138/31 pow. 0,0650 ha -położona w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn. Zlokalizowana jest przy drodze gruntowej - ul. Czartoryskiego w archiwum     12.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży : Nieruchomość gruntowa – działka nr 443/10 pow. 0,0246 ha - położona pomiędzy zapleczem zabudowy mieszkaniowej ul. Kolejowej oraz ul. Poprzecznej w Miłomłynie gm. Miłomłyn, w sąsiedztwie gruntów zabudowy mieszkaniowej w archiwum     11.12.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe w sprawie: Przygotowanie postępowania przetargowego na wdrożenie projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miłomłyna zgodnie Z wnioskiem o dofinansowanie projektu w archiwum     10.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     14.11.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     17.10.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży : lokal mieszkalny plus udział w gruncie : działka nr 5/6 i 5/3     09.10.2012     
  ∴  Przetarg na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     28.09.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     21.09.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłom w archiwum     18.09.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę węgla i miału węglowego na sezon grzewczy 2012/2013 dla jednostek organizacyjnych gminy Miłomłyn w archiwum     07.09.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości do dzierżawy: numer ewidencyjny nieruchomości – 65/część, Liwa/ i 43 /Boguszewo/ w archiwum     03.09.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu pod budynkiem : działka nr 340/9, położona w Miłomłynie na ul. Kościelnej. w archiwum     31.08.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 126/4 o pow. 0,0631 ha położoną w zapleczu zabudowy mieszkaniowej we wsi Liksajny gm. Miłomłyn w archiwum     14.08.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 345/4 o pow. 0,0510 ha położoną w zapleczu zabudowy ul. Kościelnej i Łąkowej w Miłomłynie. w archiwum     14.08.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 w archiwum     27.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 w archiwum     18.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     13.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy; nr ewid: 928/3     04.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy; nr ewid: 858, 857 (część), 268/5 (część), 268/12 (część), 150/1 (część).     04.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/2 o pow. 0,0898 ha położoną na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej     06.06.2012     
  ∴  Ogłoszenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w archiwum     28.05.2012     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 14 000 Euro w ramach projektu systemowego Aktywność? TAK – program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn współfinansowanego ze środków EFS w archiwum     28.05.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 345/2 o pow. 0,2494 ha położoną w środku istniejącej zabudowy wsi Liwa gm. Miłomłyn przy ul. Leśnej, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej w archiwum     25.05.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 345/4 o pow. 0,0510 ha - położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej ul. Łąkowej w Miłomłynie w archiwum     25.05.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 126/4 o pow. 0,0631 ha - położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej we wsi Liksajny gm. Miłomnłyn w archiwum     25.05.2012     
  ∴  Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W MIŁOMŁYNIE w archiwum     24.05.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: lokal mieszkalny wraz z udziłem w gruncie pod budynkiem /działka nr 355/3, pow. 0,1681 ha/ położony we wsi Liwa w archiwum     06.04.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 84 o pow. 0,0500 ha położoną na zapleczu istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 16 w Liwie gm. Miłomłyn, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie bocznej drogi gruntowej. w archiwum     06.04.2012     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 631/35 o pow. 0,6014 ha, położoną przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn, w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 oraz przylegającą do drogi asfaltowej w archiwum     06.04.2012     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/44 o pow. 0,1583 ha położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     06.04.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 934/2 o pow. 0,0898 ha - położona na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej w archiwum     05.04.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 345/2 o pow. 0,2494 ha - położona w środku istniejącej zabudowy wsi Liwa gm. Miłomłyn przy ul. Leśnej, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej. w archiwum     05.04.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługa gastronomiczna polegająca na dostawie gotowych do spożycia posiłków ( obiad i podwieczorek) w ramach realizowanego projektu pn. Dodatkowe zajęcia dla Jasia i Małgosi w archiwum     23.03.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     19.03.2012     
  ∴  Ogłoszenie na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     06.03.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     28.02.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 934/46 o pow. 0,0415 ha - położona na zapleczu działki 934/25 ; działka jest pasem gruntu między działką budowlana a terenami zielonymi w archiwum     28.02.2012     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: lokal użytkowy oraz grunt pod budynkiem – na działce nr 255/35 – położony w Miłomłynie przy ul. Okrężnej w archiwum     28.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 631/35 o pow. 0,6014 ha, położoną przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn, w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 oraz przylegającą do drogi asfaltowej w archiwum     22.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/44 o pow. 0,1583 ha położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     22.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     17.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     13.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     08.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     07.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     20.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     18.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 195/23 o pow. 1,5946 ha, położoną przy głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowaną w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 oraz przylegającą do drogi asfaltowej w archiwum     10.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 631/35 o pow. 0,6014 ha, położoną przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn, w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 oraz przylegającą do drogi asfaltowej w archiwum     03.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 345/2 o pow. 0,2400 ha, położoną w środku istniejącej zabudowy wsi Liwa gm. Miłomłyn przy ul. Leśnej, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej w archiwum     03.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej w archiwum     28.12.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych w archiwum     20.12.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 84 o pow. 0,0500 ha - położona na zapleczu istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 16 w Liwie gm. Miłomłyn, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie bocznej drogi gruntowej w archiwum     19.12.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 116/44 o pow. 0,1583 ha - położona w Miłomłynie, zlokalizowana niedaleko centrum miasta między ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     19.12.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługa przygotowania i dowozu produktów spożywczych jako wyżywienia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     05.12.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     23.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     09.11.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 345/2 o pow. 0,2400 ha - położona w środku istniejącej zabudowy wsi Liwa gm. Miłomłyn przy ul. Leśnej, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej w archiwum     09.11.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 631/35 o pow. 0,6014 ha - położona przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn, w pobliżu obwodnicy Miłomłyna w archiwum     09.11.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntowa – działka nr 195/23 o pow. 1,5946 ha - położona przy głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej w archiwum     09.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 920/11 o pow. 0,0216 ha, położoną na obrzeżu istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej miasta Miłomłyn, zlokalizowaną na zapleczu budynku ośrodka zdrowia w archiwum     26.10.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     21.10.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     07.10.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     07.10.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2011/2012 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miłomłyn w archiwum     15.09.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej nr działki 920/11 o pow. 0,0219 ha położonej na obrzeżu istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej miasta Miłomłyn, zlokalizowanej na zapleczu budynku ośrodka zdrowia w archiwum     02.09.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na rzecz najemców zabudowanej działki nr 856 o pow. 0,1555 ha położonej w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 31 w archiwum     26.07.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: Nieruchomość gruntową /działka nr 24/1, pow. 0,0590 ha/ położoną we wsi Debinka gm. Miłomłyn, zlokalizowaną przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej wiejskiej w archiwum     25.07.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży: nieruchomość gruntową /działka nr 779, pow. 0,0112 ha/ położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej ul. I. Potockiego w archiwum     25.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie w archiwum     22.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na Budowę kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie w archiwum     07.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału części w nieruchomości gruntowej, położonej na zapleczu istniejącej zabudowy ul. Długiej we wsi Liwa gm. Miłomłyn w archiwum     04.07.2011     
  ∴  Wykaz do sprzedaży lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w archiwum     04.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie przetargu na zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn w archiwum     21.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości nr działki 614/10, 195/22, 26/14 przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     16.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w archiwum     30.05.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy, nr ewid. 934/54 część w archiwum     25.03.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej nr działki 208/1 przeznaczonej do sprzedaży w archiwum     24.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej nr działki 182/2 przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     08.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działek 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha położonej w Miłomłynie, przeznaczonej pod port jachtowy. w archiwum     27.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej nr działki 1/3 o pow. 1,7300 ha, położonej we wsi Winicc przy drodze gruntowej wiejskiej, zlokalizowanej bezpośrednio przy jeziorze Bartężck w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wiejskiej i rekreacyjne w archiwum     20.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową nr 934/48 o pow. 0,0762 ha położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie oczka wodnego w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową nr 934/47 o pow. 0,0762 ha położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie oczka wodnego w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/59 o pow. 0,1578 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/58 o pow. 0,1514 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/57 o pow. 0,1255 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP. w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/56 o pow. 0,1131 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/55 o pow. 0,1016 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/54 o pow. 0,1124 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/52 o pow. 0,1164 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta miedzy ul. Kolejową i ul. Polną, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 116/49 o pow. 0,1034 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta przy ul. Kolejowej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 116/48 o pow. 0,1142 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta przy ul. Kolejowej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 116/47 o pow. 0,1204 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta przy ul. Kolejowej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 116/46 o pow. 0,1224 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta przy ul. Kolejowej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 116/45 o pow. 0,1327 ha, położoną w Miłomłynie, zlokalizowaną niedaleko centrum miasta przy ul. Kolejowej, na terenie byłego torowiska w pobliżu dawnej stacji PKP w archiwum     18.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych w archiwum     14.12.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. w archiwum     30.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miłomłyn i jej jednostek organizacyjnych w archiwum     15.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Wińcu, nr działki 46/10 o pow. 0,0100 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 635/6 o pow. 0,0310 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/45 o pow. 0,1327 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/46 o pow. 0,1224 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/47 o pow. 0,1204 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/48 o pow. 0,1142 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/49 o pow. 0,1034 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/52 o pow. 0,1164 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/54 o pow. 0,1124 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/55 o pow. 0,1016 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/56 o pow. 0,1131 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/57 o pow. 0,1255 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/58 o pow. 0,1514 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Miłomłynie, nr działki 116/59 o pow. 0,1578 ha w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 31/8 o powierzchni 0,0216 ha, położonej przy ul. Jarzębinowej w Miłomłynie w archiwum     08.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem, lokal na działce 211 położonej na ulicy Długiej w Liwie w archiwum     08.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę miału w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 920/13 o powierzchni 0,0146 ha, zlokalizowanej przed gruntem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Cichej w Miłomłynie w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 920/5 o powierzchni 0,0282 ha, zlokalizowanej przed istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Cichej w Miłomłynie w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 920/6 o powierzchni 0,0174 ha, zlokalizowanej przed istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Cichej w Miłomłynie w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 920/7 o powierzchni 0,0113 ha, zlokalizowanej przed istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Cichej w Miłomłynie w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 920/8 o powierzchni 0,0113 ha, zlokalizowanej przed istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Cichej w Miłomłynie w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 920/9 o powierzchni 0,0075 ha, zlokalizowanej przed istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Cichej w Miłomłynie w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 81/2 i 81/3 o pow. 3,1779 ha, położone na obrzeż u miasta Miłomłyn gm. Miłomłyn, zlokalizowanej przy ul. Sportowej bezpośrednio przy Kanale Elbląskim w pobliżu śluzy Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/53 o pow. 0,0880 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/52 o pow. 0,0754 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/51 o pow. 0,1045 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/50 o pow. 0,1219 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/48 o pow. 0,0762 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/47 o pow. 0,0762 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/45 o pow. 0,0892 ha, położoną na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/44 o pow. 0,1253 ha, położoną na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/1 o pow. 0,1385 ha, położoną w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/1 o pow. 0,3449 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/2 o pow. 0,0898 ha, położoną w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/2 o pow. 0,3420 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 17 o pow. 0,8300 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 23/6 o pow. 0,3038 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Liwie przy ul. Leśnej o nr 345/2 o pow. 0,2400 ha. w archiwum     01.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie na Budowę i odbudowę chodników w Miłomłynie w archiwum     06.08.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży obejmującej działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha położone w Miłomłynie i przeznaczone pod port jachtowy. w archiwum     04.08.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem, lokal na działce 268/12 położonej na ulicy Tartacznej w Miłomłynie w archiwum     30.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, lokal na działce 268/5 położonej na ulicy Tartacznej w Miłomłynie w archiwum     30.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/53 o powierzchni 0,0880 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/52 o powierzchni 0,0754 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/51 o powierzchni 0,1045 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/50 o powierzchni 0,1219 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/48 o powierzchni 0,0762 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/47 o powierzchni 0,0762 ha, położoną w środkowej części istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/45 o powierzchni 0,0892 ha, położoną na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w pobliżu przejścia podziemnego pod obwodnicą Miłomłyna w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/44 o powierzchni 0,1253 ha, położoną na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w pobliżu przejścia podziemnego pod obwodnicą Miłomłyna w archiwum     28.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w archiwum     26.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 w archiwum     19.07.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do dzierżawy nieruchomości komunalnych w Miłomłynie, nr ewidencyjny 268/7 i część 614/10. w archiwum     29.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - nr działki 81/2 i 81/3 o powierzchni 3,1779 ha - położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn zlokalizowanej przy ul. Sportowej bezpośrednio przy Kanale Ostródzko- Elbląskim w pobliżu śluzy Miłomłyn oraz drogi asfaltowej ul. Pasłęckiej w archiwum     29.06.2010     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa i odbudowa chodników w Miłomłynie     24.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 17 o pow. 0,8300 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     14.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 23/6 o pow. 0,3038 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     14.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/1 o pow. 0,3449 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     14.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 928/2 o pow. 0,3420 ha, położoną na obrzeżu Miłomłyna w archiwum     14.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/2 o pow. 0,0898 ha, położoną w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym w archiwum     14.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 934/1 o pow. 0,1385 ha, położoną w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym w archiwum     14.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 739 o pow. 0,0309 ha, położoną w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym w archiwum     11.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Liwie przy ul. Leśnej o nr 345/2 o pow. 0,2400 ha. w archiwum     11.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i odbudowę chodników w Miłomłynie w archiwum     08.06.2010     
  ∴  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych. w archiwum     26.05.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, lokal na działce 340/9 położonej na ulicy Kościelnej w Miłomłynie w archiwum     05.05.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży udziału w 3/4 nieruchomości gruntowej, nr działki 338/2 o powierzchni 0,2400 ha, położonej na zapleczu ul. Długiej we wsi Liwa, gm. Miłomłyn w archiwum     27.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 345/2 o powierzchni 0,2400 ha, położonej w środku istniejącej zabudowy wsi Liwa, gm. Miłomłyn w archiwum     27.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do dzierżawy nieruchomości komunalnych w Miłomłynie, nr ewidencyjny 114/6 i 114/8 w archiwum     27.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 928/2 o powierzchni 0,3420 ha, położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 17 o powierzchni 0,8300 ha, położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn gm. Miłomłyn, zlokalizowanej po lewej stronie ul. Zatokowej nad jez. Ilińsk w sąsiedztwie drogi asfaltowej Miłomłyn – Tarda i obwodnicy Miłomłyna na trasie krajowej E-7 w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/1 o powierzchni 0,1385 ha, położonej na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 739 o powierzchni 0,0309 ha, położonej w środku istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/2 o powierzchni 0,0898 ha, położonej na obrzeżu istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego miasta Miłomłyn przy ul. Potockiego w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 23/6 o powierzchni 0,3038 ha, położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 928/1 o powierzchni 0,3449 ha, położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, przy drodze asfaltowej Miłomłyn - Słonecznik, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w archiwum     15.04.2010     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 404/1 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w Miłomłynie, zlokalizowanej na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nadłeśnej w archiwum     24.03.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej we wsi Boguszewo w archiwum     11.01.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Miłomłyn, Boguszewo i Liwa w archiwum     04.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem gospodarczym na działce nr 17/1, położonej w Wińcu w archiwum     29.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu użytkowego /nr 18/ wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem gospodarczym na działce nr 268/12, położonej w mieście Miłomłyn w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu użytkowego /nr 5/ wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem gospodarczym na działce nr 268/12, położonej w mieście Miłomłyn w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 443/9 o powierzchni 0,0330 ha, położonej w Miłomłynie na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 443/10 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w Miłomłynie na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 443/11 o powierzchni 0,0368 ha, położonej w Miłomłynie na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 443/12 o powierzchni 0,1405 ha, położonej w Miłomłynie na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy położonego w Liksajnach. w archiwum     20.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy, położonej w Miłomłynie przy ul. Twardej 36 w archiwum     19.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 348/2 o powierzchni 0,3006 ha, położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn oraz zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w archiwum     15.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem mieszkalnym na działce nr 31/2, położonej w mieście Miłomłyn w archiwum     15.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 655 z późn. zm.) na Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2009 w archiwum     05.10.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Kolejowej oznaczoną nr 424 o pow. 0,0944 ha. w archiwum     25.09.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę przeznaczoną na cele rekreacyjne, oznaczoną nr 46/1 o pow. 0,1641 ha zlokalizowaną w obrębie Gil Wielki. w archiwum     12.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 195/23 o powierzchni 1,5946 ha, położonej przy głównej drodze wjazdowej do Miłomłyna w sąsiedztwie ul. Twardej i Hotelowej oraz w pobliżu obwodnicy Miłomłyn na trasie E-7 w archiwum     04.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) na Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi gminnej Miłomłyn-Winiec w archiwum     04.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) na Zakup i dostawa sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla ochotniczej straży pożarnej w Miłomłynie. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w archiwum     04.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) na Przebudowę drogi gminnej Miłomłyn-Winiec w archiwum     31.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) na Odbudowę i budowę ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego w archiwum     29.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 631/35 o powierzchni 0,6014 ha, położonej przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn w archiwum     27.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 934/1 o powierzchni 0,1385 ha, położonej na osiedlu mieszkaniowym Miłomłyn przy zbiegu ulic Potockiego i Czartoryskiego w archiwum     23.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 934/2 o powierzchni 0,0898 ha, położonej na na osiedlu w Miłomłynie przy ul. Potockiego i ul. Czartoryskiego w archiwum     23.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 424 o pow. 0,0944 ha, położonej w Miłomłynie przy ul. Kolejowej. w archiwum     20.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 240 o pow. 0,0324 ha, położoną w Miłomłynie przy zbiegu ul. Kościelnej i Tartacznej. w archiwum     20.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 345/4 o pow. 0,0510 ha położonej w Miłomłynie. w archiwum     15.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 46/1 o powierzchni 0,1641 ha położonej na obrzeżu istniejącej zabudowy rekreacyjnej miejscowości Ostrów w obrębie Gil Wielki, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej wiejskiej. Działka przez drogę graniczy z jeziorem Gil Wielki w archiwum     02.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 655 z późń. zm.). na „wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” w archiwum     26.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Miłomłyn w archiwum     15.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/1 o powierzchni 0,3449 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     09.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/2 o powierzchni 0,3420 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     09.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/6 o powierzchni 0,3038 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     09.06.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Miłomłynie w archiwum     08.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 631/35 o powierzchni 0,6014 ha, położonej przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn w archiwum     08.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 54 o powierzchni 0,1200 ha, położonej na obrzeżu wsi Boguszewo w sąsiedztwie zabudowy i drogi gruntowej. w archiwum     08.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 424 o powierzchni 0,0944 ha położonej na obrzeżu zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 240 o powierzchni 0,0324 ha położonej na obrzeżu zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 505/7 o powierzchni 0,1500 ha, położonej na obrzeżu zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn przy ul. Prostej w archiwum     03.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 911 o powierzchni 0,2818 ha, położonej w peryferyjnej części miasta Miłomłyn przy ul. Różanej w archiwum     03.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 934/1 o powierzchni 0,1385 ha, położonej na osiedlu mieszkaniowym Miłomłyn przy zbiegu ulic Potockiego i Czartoryskiego w archiwum     03.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 934/2 o powierzchni 0,0898 ha, położonej na na osiedlu w Miłomłynie przy ul. Potockiego i ul. Czartoryskiego w archiwum     03.06.2009     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/1 o powierzchni 0,3449 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/2 o powierzchni 0,3420 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/6 o powierzchni 0,3038 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/8 o powierzchni 0,3042 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 631/35 o powierzchni 0,6014 ha położonej przy ul. Hotelowej w Miłomłynie w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 195/23 o powierzchni 1,5946 ha położonej przy drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 505/7 o powierzchni 0,1500 ha położonej przy ul. Prostej w Miłomłynie w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 54 o powierzchni 0,1200 ha położonej we wsi Boguszewo w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/38 o powierzchni 0,0690 ha położonej na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 719/1 o powierzchni 0,0082 ha położonej na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – Miłomłyn ul. Twarda 18/8, nr działki 614/9 o powierzchni 182 m2 w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie – Miłomłyn ul. Twarda 34/4, nr działki 195/14 o powierzchni 235 m2 w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 911 o powierzchni 0,2818 ha położonej na peryferiach Miłomłyna w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 934/1 o powierzchni 0,1385 ha i 934/2 o powierzchni 0,0898 ha położonej na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny oraz bud. gospodarczy – Liksajny 25, nr działki 121/2 o powierzchni 1400 m2 w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr działki 345/4 o powierzchni 0,0510 ha położonej w Miłomłynie w archiwum     10.04.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Miłomłynie w archiwum     08.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/6 o powierzchni 0,3038 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/8 o powierzchni 0,3042 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/1 o powierzchni 0,3449 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/2 o powierzchni 0,3420 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 81/2 i 81/3 o powierzchni 3,1779 ha położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 631/35 o powierzchni 0,6014 ha położonej przy ul. Hotelowej w Miłomłynie w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 195/23 o powierzchni 1,5946 ha położonej przy drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn w archiwum     11.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 205 o powierzchni 0,0800 ha położonej w centrum wsi Liwa, przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w archiwum     05.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 207 o powierzchni 0,0500 ha położonej w centrum wsi Liwa, przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w archiwum     05.02.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Miłomłynie w archiwum     19.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 215 o powierzchni 0,0600 ha położonej w centrum wsi Liwa w archiwum     07.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 54 o powierzchni 0,1200 ha położonej na obrzeżu wsi Boguszewo w archiwum     07.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/4 o powierzchni 0,3093 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/5 o powierzchni 0,3011 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/6 o powierzchni 0,3038 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 23/8 o powierzchni 0,3042 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/1 o powierzchni 0,3449 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 928/2 o powierzchni 0,3420 ha położonej na obrzeży miasta Miłomłyn przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Słonecznik w archiwum     11.12.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Miłomłynie w archiwum     05.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 846/1 o powierzchni 0,2307 ha położonej przy Kanale Ostródzko-Elbląskim w pobliżu Śluzy Miłomłyn w archiwum     07.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 934/2 o powierzchni 0,0898 ha położonej na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie w archiwum     07.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 505/7 o powierzchni 0,1500 ha położonej na obrzeżu zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn w archiwum     07.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 208/2 o powierzchni 0,1392 ha położonej w centrum wsi Liwa, przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w archiwum     07.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 207 o powierzchni 0,0500 ha położonej w centrum wsi Liwa, przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w archiwum     07.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 205 o powierzchni 0,0800 ha położonej w centrum wsi Liwa, przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w archiwum     07.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 195/23 o powierzchni 1,5946 ha położonej przy drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn w archiwum     05.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 81/2 i 82/2 o powierzchni 3,1779 ha położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn w archiwum     05.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr działki 631/35 o powierzchni 0,6014 ha położonej przy ul. Hotelowej w Miłomłynie w archiwum     05.11.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, o numerze ewidencyjnym 2, położonej w Miłomłynie. w archiwum     13.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum wsi Liwa, nr działki 215 o powierzchni 0,0600 h. w archiwum     10.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, nr działki 23/4 o powierzchni 0,3093 h. w archiwum     09.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, nr działki 23/8 o powierzchni 0,3042 h. w archiwum     09.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, nr działki 23/5 o powierzchni 0,3011 h. w archiwum     09.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, nr działki 23/6 o powierzchni 0,3038 h. w archiwum     09.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, nr działki 928/1 o powierzchni 0,3449 h. w archiwum     09.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, nr działki 928/2 o powierzchni 0,3420 h. w archiwum     09.10.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /nr ewid. nieruch. 657/3, 23/9 część, 24/ w archiwum     30.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 934/2 o powierzchni 0,0898 ha położonej na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie w archiwum     25.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 505/7 o powierzchni 0,1500 ha położonej obrzeżu zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn w archiwum     25.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 37 o powierzchni 0,0400 ha położonej we wsi Winiec w archiwum     24.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 54 o powierzchni 0,1200 ha położonej na obrzeżu wsi Boguszewo w archiwum     24.09.2008     
  ∴  Wykaz : do sprzedaży: nieruchomość gruntowa we wsi Liwa przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w archiwum     23.09.2008     
  ∴  Wykaz : do sprzedaży: nieruchomość gruntowa we wsi Liwa przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w archiwum     23.09.2008     
  ∴  Wykaz : do sprzedaży: nieruchomość gruntowa we wsi Liwa przy drodze asfaltowej Miłomłyn-Samborowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w archiwum     23.09.2008     
  ∴  Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem mieszkalnym w archiwum     11.09.2008     
  ∴  Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem mieszkalnym w archiwum     11.09.2008     
  ∴  Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w archiwum     11.09.2008     
  ∴  Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem mieszkalnym w archiwum     11.09.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum miasta Miłomłyn w archiwum     25.08.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej bezpośrednio przy kanale Ostródzko-Elbląskim w pobliży śluzy Miłomłyn w archiwum     07.08.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn, zlokalizowanej przy ul. Sportowej bezpośrednio przy Kanale Ostródzko- Elbląskim w archiwum     06.08.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na obrzeżu zespołu pałacowo-parkowego w Karnitach, bezpośrednio przy drodze gruntowej prowadzącej do Mozgowa w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w archiwum     05.08.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn przy ul. Twardej w sąsiedztwie ul. Hotelowej i budynku przy ul. Twardej 36, zlokalizowanej w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 oraz przylegającą do drogi asfaltowej w archiwum     05.08.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hotelowej i w bliskim sąsiedztwie głównej drogi wjazdowej do miasta Miłomłyn, w pobliżu obwodnicy Miłomłyna na trasie E-7 oraz przylegającą do drogi asfaltowej w archiwum     05.08.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu miasta Miłomłyn zlokalizowanej przy ul. Polnej w strefie zabudowy przemysłowo-usługowej w sąsiedztwie drogi asfaltowej ul. Twarda i obwodnicy Miłomłyna na trasie krajowej E-7 w archiwum     05.08.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Winiec w archiwum     31.07.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu wsi Boguszewo w archiwum     31.07.2008     
  ∴  Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum miasta Miłomłyn w archiwum     31.07.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 655). na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2008 w archiwum     29.07.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655) na Budowę sieci wodociągowej i przyłączy do budynków w relacji Boguszewo-Gil Mały w archiwum     21.07.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie w archiwum     07.07.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn w archiwum     07.07.2008     
  ∴  OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONT DROGI GMINNEJ MAJDANY WIELKIE - SKARPA w archiwum     18.06.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     10.06.2008     
  ∴  Ogloszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującego działkę położoną w Miłomłynie przy ul. Hotelowej, oznaczoną nr 631/35 o pow. 0,6014 ha. w archiwum     20.05.2008     
  ∴  Ogloszenie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującego działkę położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, oznaczoną nr 195/23 o pow. 1,5946 ha. w archiwum     20.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na działkę położoną w obrębie Ligi miejscowość Karnity, oznaczoną nr 93/2 o pow. 0,1800 ha. w archiwum     19.05.2008     
  ∴  Ogloszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej działkę położoną w Miłomłynie przy ul. Prostej, oznaczona w nr 505/7 o pow. 0,1500 ha. w archiwum     19.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym w archiwum     07.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, obejmującej działkę nr 295/1 o pow. 0,0215 ha położonej w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej w archiwum     07.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 920/3 o powierzchni 0,4144 ha położonej w Miłomłynie w archiwum     06.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 106 o powierzchni 0,3400 ha położonej we wsi Liwa w archiwum     06.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 105 o powierzchni 0,4600 ha położonej we wsi Liwa w archiwum     06.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Liwe na rzecz najemczyni w archiwum     17.04.2008     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     25.03.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość rolną obejmującą działkę nr 18 o pow. 1,6200 ha, położoną we wsi Boguszewo. w archiwum     10.03.2008     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej działkę nr 93/2 o pow. 0,1800ha w obrębie Ligi w archiwum     25.02.2008     
  ∴  OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawę mięsa”. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 211 000 euro. w archiwum     04.02.2008     
  ∴  OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów spożywczych”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14.000 euro a nie przekracza 211 000 euro. w archiwum     04.02.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Liwa oznaczonej nr 105 o pow. 0,4600 ha. w archiwum     29.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Liwa oznaczonej nr 106 o pow. 0.3400 ha. w archiwum     29.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie przy ul. Iławskiej, oznaczonej nr 920/3 o pow. 0,4144 ha. w archiwum     29.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – II etap, gm. Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-mazurskie w archiwum     18.12.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej polożonej we wsi Boguszewo, oznaczonej nr 18 o pow. 1,6200 ha. w archiwum     17.12.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospod. już posiadanej nieruchomości, położonej w Miłomłynie i oznaczonej nr 934/36 o pow. 0,0400 ha. w archiwum     10.12.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość rolną, położoną w Bynowie i oznaczoną nr 4/1 o pow. 0,0600 ha. w archiwum     21.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na cele mieszkaniowe, położonej w Liwie oznaczonej nr 106 o pow. 0,3400 ha. w archiwum     21.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na cele mieszkaniowe, położonej w Liwie oznaczonej nr 105 o pow. 0,4600 ha. w archiwum     21.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Miłomłynie przy ul. Iławskiej oznaczonej nr 920/3 o pow. 0,4144 ha. w archiwum     21.11.2007     
  ∴  Ogloszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Miłomłynie oznaczonej nr 934/36 o pow. 0,0400 ha. w archiwum     21.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – II etap, gm. Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-mazurskie. w archiwum     09.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną w Miłomłynie przy ul. Hotelowej, oznaczoną nr 631/32 o pow. 0,2354 ha. w archiwum     08.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną w Miłomłynie przy zbiegu ul. Potockiego i ul. Czartoryskiego, obejmującego działkę nr 934/1 o pow. 0,1385 ha. w archiwum     08.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie stanowiącego boks gospodarczy, zlokalizowanego w Bynowie na na działce nr 9 o pow. 0,0955 ha w archiwum     31.10.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokalu mieszkalnego położonego w Miłomłynie przy ul. Zatokowej 18/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w archiwum     12.10.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY określonej w przepisach Wydanych NA PODSTAWIE art. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.- prawo ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) na Dostawę węgla i miału w archiwum     18.09.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na obrzeżu zabudowy mieszkaniowej wsi Liksajny w archiwum     17.09.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wschodniej części zabudowy mieszkaniowej miasta Miłomłyn przy ul. Hotelowej w archiwum     17.09.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY określonej w przepisach WYDANYch NA PODSTAWIE art. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.- pRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) na Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej: Miłomłyn, ul. Topolowa, Majdany Wielkie – kolonie gm. Miłomłyn, Liksajny – kolonie gm. Miłomłyn, Bynowo – kolonie gm. Miłomłyn w archiwum     30.07.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na 12 działek budowlanych, położonych w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym, zlokalizowanych przy ul. Potockiego i ul. Czartoryskiego. w archiwum     20.07.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 631/32 o pow. 0,2354 ha, położonej w Miłomłynie przy ul. Hotelowej. w archiwum     10.07.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej, oznaczonej nr 144/8 o pow. 0,2075 ha, położonej we wsi Liksajny. w archiwum     10.07.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu usnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej, oznaczonej nr 4/1 o pow. 0,0600 ha, położonej w Bynowie. w archiwum     10.07.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 60000 Euro na Budowę Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach wraz z wyposażeniem w archiwum     12.06.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaży, położonych na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie przy ul. Potockiego i ul. Czartoryskiego w archiwum     06.06.2007     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     30.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie rokowań na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Malinnik oznaczonej w ewidencji nr 79/1 o pow. 0,7400 ha w archiwum     30.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr 27/6 o pow. 0,0100 ha, położonej we wsi Ligi, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości w archiwum     29.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 26/6 o pow. 0,0715 ha położoną w Miłomłynie na rogu ul. Leśnej i ul. Zatokowej w archiwum     15.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 935/3 o pow. 0,0808 ha, położoną w Miłomłynie przy ul. Potockiego w archiwum     15.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do działki nr 150/2 o pow. 0,1823 ha polozonej w Miłomłynie przy ul. Twardej w archiwum     07.05.2007     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     30.04.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60000 EURO na „Dostawę ciągnika rolniczego” w archiwum     27.04.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Dębinka – II etap” w archiwum     27.04.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60000 Euro na Dostawę ciągnika rolniczego w archiwum     11.04.2007     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej, oznaczonej nr 114/10 o pow. 0,2859 ha. w archiwum     28.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na Dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     23.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki nr 150/2 o powierzchni 0,1823 ha położonej w Miłomłynie przy ulicy Twardej w archiwum     22.03.2007     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     15.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ligi obejmującej działkę nr 30 o pow. 0,1300 ha. w archiwum     07.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Miłomłynie obejmującej działkę nr 26/6 o pow. 0,0715 ha. w archiwum     07.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na dostawę mieszanki żwirowo-kamiennej o frakcji od 0 do 32 mm w archiwum     30.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży, obejmującej działkę położoną w Miłomłynie na rogu ul. Leśnej i Zatokowej oznaczonej nr 26/6 o pow. 0,0715 ha. w archiwum     23.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej, oznaczonej nr 114/10 o pow. 0,2859 ha. w archiwum     23.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na dostawę mieszanki żwirowo-kamiennej o frakcji od 0 do 32 mm w archiwum     16.01.2007     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     10.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki budowlane położone na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie, oznaczone w ewidencji od nr 934/2 do nr 934/26. w archiwum     04.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Malinnik obejmującej działkę nr 79/1 o pow. 0,7400 ha. w archiwum     28.12.2006     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w archiwum     08.12.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną we wsi Ligi, obejmującą działkę nr 30 o pow. 0,1300ha. w archiwum     05.12.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę budowlaną, położoną na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie, oznaczoną nr działki 935/3 o pow. 0,0808 ha. w archiwum     05.12.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Miłomłynie przy ul. Twardej, oznaczonej nr 454 o pow. 0,0456 ha. w archiwum     17.11.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na Dostawę kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem w archiwum     17.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży działek budowlanych, położonych w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym, oznaczonych nr od 934/2 do nr 934/26. w archiwum     10.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Boguszewo oznaczonej nr 18 o pow. 1,6200 ha. w archiwum     09.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na udział 89/100 w nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Gil Mały, oznaczonej nr 30/2 o pow. 0,2700 ha. w archiwum     09.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie oznaczonej nr 934/33 o pow. 0,1000 ha. w archiwum     09.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Winiec nad jez. Bartężek, oznaczonej nr 1/3 o pow. 1,7300 ha. w archiwum     09.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na dostawę węgla i miału w archiwum     05.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Miłomłynie, oznaczonej nr 846/1 o pow. 0,2307 ha. w archiwum     05.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na dostawę kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem w archiwum     02.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na skarosowanie lekkiego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa gaśniczego w archiwum     18.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, obejmującą działkę nr 846/1 o pow. 0,2307 ha, położoną w Miłomłynie. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 934/33 o pow. 0,1000 ha położonej w Miłomłynie. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 2/6 o pow. 0,0168 ha położoną we wsi Gil Mały. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, obejmującej działki nr 259 i nr 261 o łącznej pow. 0,2185 ha, położone w Miłomłynie przy ul. Rynkowej. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 114/10 o pow. 0,2859 ha, położoną w Miłomłynie. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 30 o pow. 0,1300 ha, położoną we wsi Ligi. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na udział w nieruchomości obejmującej działkę zabudowaną nr 79/1 o pow. 0,7400 ha, położoną we wsi Malinnik. w archiwum     07.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szcunkowej powyżej 60 000 EURO na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Dębinka - I etap. w archiwum     20.07.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 89/100 części w nieruchomości gruntowej , obejmującą działkę położoną we wsi Gil Mały oznaczoną nr 30/2 o pow. 0,2700 ha. w archiwum     05.07.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Winiec oznaczonej nr 1/3 o pow. 1,7300 ha. w archiwum     04.07.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość zabudowaną obiektem po byłej szkole, położoną we wsi Winiec oznaczoną nr 41/1 o pow. 0,2500 ha. w archiwum     04.07.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki pod zabudowę mieszkaniową, płożone w Miłomłynie przy ul. Potockiego, oznaczone nr 935/1 o pow. 0,0826 ha i nr 935/3 o pow. 0,0808 ha. w archiwum     30.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową, położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, oznaczoną nr 475/1 o pow. 0,0493 ha. w archiwum     30.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną we wsi Boguszewo, oznaczoną nr 18 o pow. 1,6200 ha. w archiwum     30.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną we wsi Liwa, oznaczoną nr 105 o pow. 0,4600 ha. w archiwum     21.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną we wsi Liwa, oznaczoną nr 106 o pow. 0,3400 ha. w archiwum     21.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Zalewo, oznaczonej nr 54 o pow. 0,4300 ha. w archiwum     21.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 r. w archiwum     13.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Liwie oznaczonej nr 217 o pow. 0,1700 ha. w archiwum     09.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu udziału w nieruchomości wspólnej obejmującej działkę nr 79/1 o pow. 0,7400 ha położoną w Malinniku. w archiwum     06.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej obejmującej działkę zabudowaną, położoną we wsi Malinnik, oznaczoną nr 79/1 o pow. 0,7400 ha. w archiwum     02.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w archiwum     01.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na budowę oświetlenia ulicznego w m. Miłomłyn wzdłuż ulicy Iławskiej i ulicy Cichej w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, przeznaczonej na cele rekreacyjne, obejmującej działkę nr 1/3 o pow. 1,7300 ha położoną we wsi Winiec. w archiwum     16.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym po byłej szkole, położonym we wsi Winiec na działce nr 41/1 o pow. 0,2500 ha. w archiwum     16.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na nieruchomość gruntową, przeznaczoną na cele usługowe obejmującą działkę nr 475/1 o pow. 0,0493 ha, położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej. w archiwum     16.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne, obejmującej działkę nr 18 o pow. 1,6200 ha położoną we wsi Boguszewo. w archiwum     16.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych, oznaczonych nr 935/1 o pow 0,0826 ha i nr 935/3 o pow. 0,0808 ha, położonych w Miłomłynie przy ul. Potockiego na osiedlu mieszkaniowym. w archiwum     16.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonega na nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole w Liksajnach, obejmującą działki nr 169/9 i nr 170 o łącznej pow. 0,3600 ha. w archiwum     16.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy udziału w nieruchomości obejmującej działkę nr 185/3 o pow. 0,0800 ha w Liwie. w archiwum     15.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Winiec obejmującej działkę nr 37 o pow. 0,0400 ha. w archiwum     05.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy boksu gospodarczego, położonego na działce nr 44/8 przy ul. Topolowej 2 w Miłomłynie. w archiwum     04.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy boksu gospodarczego, położonego na działce nr 44/8 w Miłomłynie przy ul. Topolowej 2. w archiwum     04.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na udział w nieruchomości obejmującej działkę nr 30/2 o pow. 0,2700 ha położonej w Gilu Małym. w archiwum     28.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie rokowań na nieruchomość gruntową położoną w Bynowie, oznaczoną nr 2 i nr 3/3 o łącznej pow. 0,3800 ha. w archiwum     24.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną we wsi Zalewo oznaczoną nr 54 o pow. 0,4300 ha. w archiwum     20.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Liwie oznaczoną nr 105 o pow. 0,4600 ha. w archiwum     20.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Liwie oznaczoną nr 106 o pow. 0,3400 ha. w archiwum     20.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na administrowanie miejsko-gminną siecią wodociągową i miejsko-gminną siecią kanalizacyjną w archiwum     04.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość zabudowaną, położoną w Liksajnach obejmującą działkę nr 182/3 o pow. 0,0266 ha. w archiwum     27.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego niograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej obejmującej działkę nr 117/18 o pow. 0,1204 ha. w archiwum     27.03.2006     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji na montaż trzech anten sektorowych i jednej anteny parabolicznej, które mają być zainstalowane na działce nr 640/18 w Miłomłynie przy ul.Ostródzkiej 3 w archiwum     23.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku świetlicy wiejskiej w Boguszewie w archiwum     21.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Liksajnach, działki nr 170 i nr 169/9 o łącznej pow. 0,3600 ha. w archiwum     20.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, obejmującą działkę nr 217 o pow. 0,1700 ha, położoną w Liwie. w archiwum     15.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie w archiwum     08.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na Oczyszczenie oraz zagospodarowanie brzegów stawu we wsi Malinnik w archiwum     07.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na budowę ogrodzenia na cmentarzu w Liwie w archiwum     07.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na budowę boiska sportowego we wsi Malinnik w archiwum     07.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na modernizację świetlicy wiejskiej w Liwie w archiwum     07.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na modernizację świetlicy wiejskiej w Bynowie w archiwum     07.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość zabudowaną, położoną w Miłomłynie przy ul. Rynkowej, oznaczonej w ewidencji nr 260/1 o pow. 0,3730 ha. w archiwum     23.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Rynkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259 i nr 261 o łącznej pow. 0,2185 ha. w archiwum     23.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, oznaczoną nr 138/53 o pow. 0,0391 ha. w archiwum     20.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu udziału w działce położonej we wsi Gil Mały oznaczonej nr 30/2 o pow. 0,2700 ha. w archiwum     14.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Miłomłynie przy ul. Twardej 20 I/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. w archiwum     14.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     09.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     09.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     09.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     09.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     09.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej, obejmującej działkę nr 117/18 o pow. 0,1204 ha. w archiwum     09.02.2006     
  ∴  ogłoszenie wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej we wsi Liksajny obejmującej działkę nr 182/3 o pow. 0,0266 ha. w archiwum     09.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na oczyszczenie oraz zagospodarowanie brzegów stawu we wsi Malinnik w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na budowę ogrodzenia na cmentarzu w Liwie w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na budowę boiska sportowego we wsi Malinnik w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na remont Domu Strażaka w Liwie w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na remont Domu Strażaka w Bynowie w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w archiwum     06.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną w Miłomłynie, oznaczoną nr 2 i nr 3/3 o łącznej pow. 0,3800 ha. w archiwum     27.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ograniczonego na działkę położoną w Miłomłynie, oznaczoną nr 359o pow. 0,1847 ha. w archiwum     24.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę położoną we wsi Wielimowo, oznaczoną nr 22 o pow. 0,0900 ha. w archiwum     24.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę położoną w Miłomłynie przy Kanale Ostródzko-Elbląskim, oznaczoną nr 846/1 o pow. 0,2307 ha. w archiwum     24.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość zabudowaną budynkami po byłej szkole podstawowej w Likasjnach, obejmującą działki nr 170 i nr 169/9 o łącznej pow. 0,3600 ha. w archiwum     24.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną w Liksajnach, oznaczoną nr 144/8 o pow. 0,2075 ha. w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę położoną we wsi Liwa, oznaczoną nr 217 o pow. 0,1700 ha. w archiwum     11.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę położoną w Liwie, oznaczoną nr 105 o pow. 0,4600 ha. w archiwum     11.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę położoną w Liwie, oznaczoną nr 106 o pow. 0,3400 ha. w archiwum     11.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę położoną we wsi Zalewo, oznaczoną nr 54 o pow. 0,4300 ha. w archiwum     11.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na nieruchomość przeznaczoną na cele przemysłowe,położoną w Miłomłynie przy ul. Polnej, oznaczoną nr 138/50 i nr 134/5 o łącznej pow. 3,0260 ha. w archiwum     06.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na działkę przeznaczoną na cele usługowe, położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, oznaczoną nr 138/53 o pow. 0,0391 ha. w archiwum     06.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Miłomłyn w archiwum     06.12.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu 9-osobowego w archiwum     06.12.2005     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego     06.12.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, obejmującej działkę nr 170 i nr 169/9 o łącznej pow. 0,3600 ha, położonej we wsi Liksajny. w archiwum     05.12.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu 9-osobowego w archiwum     18.11.2005     
  ∴  Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość położoną w Miłomłynie, oznaczoną nr ewidencyjnym 240 o pow. 0,0324 ha. w archiwum     18.11.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn oraz miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro w archiwum     09.11.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr 846/1 o pow. 0,2307 ha, położoną w Miłomłynie nad Kanałem Ostródzko-Elbląskim. w archiwum     24.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość zabudowaną, obejmującą działkę nr 240 położoną w Miłomłynie u zbiegu ul. Kościelnej i Tartacznej. w archiwum     21.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr 329/2 położoną w Miłomłynie przy ul. Kościelnej. w archiwum     21.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie w archiwum     12.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki pod usługi, położonej w Miłomłynie przy ul. Polnej nr 129/7. w archiwum     12.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę zabudowaną, położoną "na wyspie" w Miłomłynie przy ul. Rynkowej, oznaczonej nr 260/1 o pow. 0,3730 ha. w archiwum     12.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Miłomłynie przy ul. Różanej 4/1. w archiwum     11.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     03.10.2005     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzialki budowlane położone na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie o nr od 934/2 do nr 934/26. w archiwum     28.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz uż. wieczystego działki nr 631/31 o pow. 0,2271 ha w Miłomłynie. w archiwum     26.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 23/3. w archiwum     26.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Miłomłynie przy ul. Zatokowej 2/6 w archiwum     26.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną we wsi Bynowo, obejmującą działki nr 2 i 3/3 o pow. 0,3800 ha. w archiwum     26.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Winiec w archiwum     13.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w archiwum     12.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 144/8 0 pow. 0,2075 ha, położoną w Liksajnach. w archiwum     07.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 117/18 o pow. 0,1204 ha, położonej w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej. w archiwum     07.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej połozonej przy ul. Kościelnej w Miłomłynie, oznaczonej nr 329/2 o pow. 0,0514 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej połozonej we wsi Gil Mały, oznaczonej nr 12/3 o pow. 0,0298 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Liwa, oznaczonej nr 217 o pow. 0,1700 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Miłomłynie przy ul. Przejazdowej, oznaczonej nr 846/1 o pow. 0,2307 ha, przeznaczonej pod zabudowę związaną z obsługą Kanału Elbląskiego. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Wielimowo, oznaczonej nr 22 o pow. 0,0900ha, zlokalizowanej w sąsiedztwie jez. Wielimowskiego. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Liwa, oznaczonej nr 105 o pow. 0,4600 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Liwa, oznaczonej nr 106 o pow. 0,3400 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej bud. gospodarczym, położonej w Miłomłynie na rogu ul. Kościelnej i Tartacznej, oznaczonej nr 240 o pow. 0,0324 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Zalewo, oznaczonej nr 54 o pow. 0,4300 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie przy ul. Zatokowej, oznaczonej nr działki 929 i 16 o łącznej pow. 3,8500 ha, zlokalizowanej nad jez. Ilińsk i przeznaczonej pod rekreację zbiorową. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zatokowej w Miłomłynie, oznaczonej nr 17 o pow. 0,8300 ha. w archiwum     05.09.2005     
  ∴  Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 259 o pow. 0,1988 ha , położoną w Miłomłynie \" na wyspie\". w archiwum     23.08.2005     
  ∴  Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 261 o pow. 0,0197 ha, położoną w Miłomłynie \"na wyspie\". w archiwum     23.08.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę zabudowaną nr 260/1 o pow. 0,3730 ha, położoną w Miłomłynie \ na wyspie \ w archiwum     19.08.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę niezabudowaną nr 259 o pow. 0,1988 ha, położoną w Miłomłynie \"na wyspie\". w archiwum     19.08.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę niezabudowaną nr 261 o pow. 0,0197 ha, położoną w Miłomłynie \ na wyspie \ w archiwum     19.08.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę niezabudowaną nr 264 o pow. 0,2681 ha, położoną w Miłomłynie \"na wyspie\". w archiwum     19.08.2005     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Liwie przy ul. Zielonej 1. w archiwum     18.07.2005     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 138/25, nr 138/21 i nr 138/59 położone w Miłomłynie na osiedlu mieszk. w archiwum     30.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 254/2 o pow. 0,0163 ha położonej na rynku w Miłomłynie. w archiwum     30.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość rolną nr 144/8 o pow. 0,2075 ha położoną we wsi Liksajny. w archiwum     30.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na nieruchomość rolną oznaczoną nr 359 o pow. 0,1847 ha, położoną w Miłomłynie przy ul. Łąkowej. w archiwum     30.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarpie oznaczonej nr 120/2 o oow. 0,0248 ha. w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarpie oznacvzonej nr 120/3 o pow. 0,0213 ha. w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarpie oznaczonej nr 120/4 0 pow. 0,0256 ha. w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarpie oznaczonej nr 120/5 o pow. 0,0086 ha. w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarpie oznaczonej nr 120/6 o pow. 0,0087 ha. w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu działek położonych we wsi Bynowo o nr 2 i nr 3/3 o pow. 0,3800 ha. w archiwum     24.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki położone na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie od nr 934/2 do nr 9434/26. w archiwum     15.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     13.06.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej Zalewo - Gil Mały - Ostrów Wielki. w archiwum     24.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodzw przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 264, położonej w Miłomłynie przy ul. Rynkowej. w archiwum     19.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 259, położonej w Miłomłynie przy ul. Rynkowej. w archiwum     19.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 261, połozonej w Miłomłynie przy ul. Rynkowej. w archiwum     19.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 260/1, położonej w Miłomłynie przy ul Rynkowej. w archiwum     19.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej - działki nr 144/8 położonej w Liksajnach. w archiwum     16.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej - działki nr 359 w Miłomłynie. w archiwum     16.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki nr 76 położonej w Liwie. w archiwum     16.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 254/2 położona w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej. w archiwum     16.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     13.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej - działka nr 407/3 przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową w archiwum     05.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Miłomłynie przy ul. Polnej- działka nr 129/7 przeznaczonej pod zabudowę usługową. w archiwum     02.05.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruch. zabudowaną obiektem po byłej szkole, położoną w Liksajnach obejmującą działki nr 170 i 169/9 o pow. 0,3600 ha. w archiwum     18.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 138/25, nr 138/21, nr 138/59, położone w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym. w archiwum     15.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż działki nr 103/2 o pow. 0,2724 ha, położonej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej. w archiwum     15.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 104/2 o pow. 0,0465 ha, położoną w Miłomłynie przy ul. Jeziornej. w archiwum     15.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym oznaczonych numerami od 934/2 do 934/26. w archiwum     14.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 117/18 w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej. w archiwum     11.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 117/17 położoną w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej. w archiwum     11.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     04.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     11.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udz. w gruncie na rzecz najemcy w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie -Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży boks gospodarczy wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy. w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu sali narad w archiwum     08.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oczyszczalni ścieków w archiwum     08.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu: lokal użytkowy o powierzchni 44 m2 położony w Boguszewie 8a, gm. Miłomłyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/2 w archiwum     04.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Miłomłynie przy ul. Leśnej 26/2. w archiwum     01.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie- Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Miłomłynie przy ul. Cichej 2/2 w archiwum     01.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży, położonej we wsi Liksajny działki nr 170 i 169/9 o łącznej pow. 0,3600 ha. w archiwum     01.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 31/6 o pow. 0,2148 ha polożoną w Miłomłynie przy ul. Jarzebinowej. w archiwum     18.02.2005     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową nr 138/21, nr 138/25, nr 138/59 położone na osiedlu mieszk. w Miłomłynie. w archiwum     18.02.2005     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży nieruchomości rolnej nr 103/2 o pow. 0,2724 ha, położonej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej. w archiwum     14.02.2005     
  ∴  Ogłoszenie- Wykaz do sprzedaży nieruchomości rolnej nr 104/2 o pow. 0,0465 ha, położonej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej. w archiwum     14.02.2005     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     11.02.2005     
  ∴  Ogloszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dz. nr255/23 o pow. 505m2 polozona w Milomlynie w archiwum     10.02.2005     
  ∴  Ogloszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dz. nr 117/17 o pow. 1223 m2, polozonej w Milomlynie przy ul. Nadlesnej. w archiwum     10.02.2005     
  ∴  Ogloszenie II przetargu ustnego niograniczonego na dz. nr 117/18 o pow.1204 m2, polozona w Milomlynie przy ul. Nadlesnej. w archiwum     10.02.2005     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 137 m2 położonego w budynku OSP w Liwie przy ul.Zielonej 1 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 175 opisanej w księdze wieczystej KW 21777 w archiwum     10.01.2005     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę instalacji c.o. wraz z wykonaniem nowego przyłącza energetycznego z montażem 3 liczników oraz montażem 3 piecyków w lokalach komunalnych przy ul. Pasłęckiej 15 w Miłomłynie w archiwum     02.12.2004     
  ∴  Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu: lokal użytkowy o pow. 137 m2 położony w budynku OSP w Liwie przy ul. Zielonej 1 na działce nr ewid. 175 w archiwum     29.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w archiwum     17.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej - działka nr 117/17 o pow. 0,1223 ha. w archiwum     15.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na działkę nr 255/23 o pow. 0,0505 ha w Miłomłynie przy ul. Okrężnej, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. w archiwum     15.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość rolną położoną w Liwie przy ul. Leśnej - działka nr 115/2 o pow. 1,4000 ha. w archiwum     15.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową położoną w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej - działka nr 117/18 o pow. 0,1204 ha. w archiwum     15.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową, położoną w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej - działka nr 117/19 o pow. 0,1219 ha. w archiwum     15.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie - wykaz na sprzedaż działki nr 407/3 położonej w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej. w archiwum     10.11.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego połoźonego w Liwie przy ul Zielonej 9/3 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. w archiwum     20.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży działki nr 117/17 położonej w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej. w archiwum     19.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży działki nr 117/18 położonej w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej. w archiwum     19.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie- Wykaz do sprzedaży działki nr 117/19 położonej w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej. w archiwum     19.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej - działki nr 115/2 położonej w Liwie przy ul. Leśnej. w archiwum     19.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Miłomłynie przy ul. Rynkowej 1/1 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemczyni. w archiwum     19.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ Wymianę instalacji C.O. wraz z wykonaniem nowego przyłącza energetycznego z montażem 3 liczników oraz montażem 3 piecyków w lokalach komunalnych przy ul. Pasłęckiej 15 w Miłomłynie w archiwum     15.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m.Dębinka 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Miłomłynie 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Liwa. w archiwum     12.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie-Wykaz do sprzedaży działek nr 407/12 i nr 407/13 położonych w Miłomłynie w drodze bezprzetargowej. w archiwum     08.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na wolny lokal mieszkalny położony w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 27/2 w archiwum     07.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowej - działki nr 255/23 położonej w Miłomłynie przy ul. Okrężnej. w archiwum     07.10.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży gruntu zabudowanego budynkiem użytkowym- działki nr 407/8 o pow. 0,0122 ha położonego w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej w archiwum     06.10.2004     
  ∴  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skarpa gm.Miłomłyn w archiwum     08.09.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 31/6 w Miłomłynie przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. w archiwum     06.09.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na wolny lokal mieszkalny w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 27/2 w archiwum     06.09.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 407/14 położoną w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej pod zabudowę handlowo-usługową. w archiwum     06.09.2004     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymianę okien w Szkole Podstawowej" w Liwie przy ul. Długiej 30. w archiwum     10.08.2004     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży działki nr 407/14 w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej pod zabudowę handlowo-usługową w archiwum     26.07.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu na lokal wolny nr 2 w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 27 w archiwum     26.07.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu na działkę pod zabudowe mieszkaniową polozona w Miłomłynie przy ul. Jarzebinowej w archiwum     26.07.2004     
  ∴  Zamówienia Publiczne- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłomłynie w archiwum     07.07.2004     
  ∴  Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu - lokal wolny w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 27/2 w archiwum     23.06.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej - nr działki 31/6 w archiwum     23.06.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania - działka nr 198/1 w Liksajnach w archiwum     23.06.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na działkę zabudowaną budynkiem użytkowym nr 44/3 o pow. 0,0543 ha w Milomłynie przy ul. Topolowej 2 w archiwum     21.05.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Liksajnach obejmujacej działki nr 170 i 169/9 w archiwum     21.05.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działki nr 15 i 16 położone w Miłomłynie i przeznaczone na cele rekreacyjne w archiwum     06.05.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działkę nr 17 położoną w Miłomłynie przeznaczoną pod zabudowę handlowo-usługową w archiwum     06.05.2004     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na nieruchomość po byłej szkole we wsi Liksajny- działki nr 170 i nr 169/9 w archiwum     10.03.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działkę nr 26/6 o pow. 715 m2 w Miłomłynie w archiwum     10.03.2004     
  ∴  Ogłoszenie wykazu na nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej lecznicy zwierząt- działka nr 44/3 o pow. 0,0543 ha w Miłomłynie w archiwum     01.03.2004     
  ∴  Odwołanie II przetargu na nieruchomość zabudowaną w Liksajnach obejmującą działki nr 170, 169/9, 100. w archiwum     26.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość po byłej szkole w Liksajnach- działki nr 170, nr 169/9, nr 100. w archiwum     17.02.2004     
  ∴  OGŁOSZENIE – WYKAZ - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu w archiwum     09.02.2004     
  ∴  OGŁOSZENIE – WYKAZ - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Ogłoszenie - Wykaz - Do sprzedaży działka gruntu zabudowana pawilonem handlowo- usługowym wraz z udziałem w działce zabudowanej szambem niezbędnym do obsługi tego pawilonu. w archiwum     09.02.2004     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. w archiwum     14.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu na działki nr 15 i nr16 położone w Miłomłynie przeznaczone pod rekreację zbiorową w archiwum     08.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu na działkę nr 17 położoną w Miłomłynie na cele handlowo-usługowe w archiwum     08.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działkę nr 631/18 położoną w Miłomłynie przeznaczoną pod usługi związane z obsługą trasy E-7 w archiwum     08.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działkę nr 32 w Dębince przeznaczonej na cele rolne w archiwum     08.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość po byłej szkole w Liksajnach - działki nr 170, 169/9, 100 w archiwum     07.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działkę położoną przy obwodnicy w Miłomłynie nr 116/7 pod tereny komunikacyjne w archiwum     07.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu na działkę nr 10/2 w Dębince przeznaczoną pod zab. mieszkaniową w archiwum     07.01.2004     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Miłomłynie przy ulicy Pasłęckiej 15 w archiwum     11.12.2003     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Zatokowej 4/8 w Miłomłynie w archiwum     08.12.2003     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz samoistnego posiadacza budynków polożonych w Milomłynie przy ul. Rynkowej 18 w archiwum     08.12.2003     
  ∴  Ogłoszenie wykazu do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Kościelnej 29I/2 w archiwum     08.12.2003     
  ∴